İhtimal dahilinde. Olabilir.

ANAP ve DYP, Milletin ve Devletin ilerlemesi, kalkınması ve güçlenmesi için ihtiyacı olan temel ve keskin reformları yapamaması; ileriye dönük cesur atılımlar gerçekleştirememesi, toplumun taleplerine kulak tıkaması, halkın sorunlarını çözememesi, zamanı günübirlik kısır çekişme-dedikodular ve popülist politikalarla geçirmesi nedeniyle yok olmuşlardır.

İktidar partisi tarihten ders alırsa, toplumun taleplerini karşılar, halkın sorunlarını çözer, toplumun ve devletin önünü açacak cesur anayasal ve yasal reformları yaparsa; Milletin ruh ve mana köküne uygun eğitim ve kültür iklimi oluşturabilir, yerli ve milli tarım ve hayvancılık politikası uygulayarak bu alanda ihracatı arttırırsa, enflasyon ve faiz oranlarını % 1'in altına, işsizlik oranını ise % 3'ün altına indirmeyi başarabilirse ANAP ve DYP gibi yok olmaz, erimez, tarihin parti mezarlığına gitmez.

İktidar partisinin ANAP ve DYP gibi yok olmaması, daha 10 yıllar boyunca iktidarda kalması, 2023 hedefleri ile birlikte 2053 ve 2071 hedeflerine Türkiye'nin, kendi yonetiminde ulaşması bağlamında yapması gerekenler, maddeler halinde şunlardır:

1- Darbe Anayasasının tümden çöpe atılıp yerine Üniter Başkanlık sistemine uygun yeni, sivil, demokratik ve kısa bir anayasanın yapılması ve yazılması,

2- Darbe döneminden kalma son derece anti demokratik siyasi partiler ve seçim kanunlarının değiştirilip; demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir yapıya kavuşturulması,

3- Yine darbe döneminden kalma anti demokratik kılık ve kıyafet yönetmeliğinin kaldırılması ya da çağdaş, demokrat ve özgür bir yapıya dönüştürülmesi,

4- Yargı reformunun yapılarak Yargıtay ve Danıştay'ın birleştirilip yargı birliğinin gerçekleştirilmesi, yargılama süresinin kısaltılması, yargılama etkinliğinin arttırılması ve yargıda adaletin sağlanması,

5- Vergi reformunun yapılarak vergi adaletinin sağlanması, az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması; vergi sisteminde adalet, etkinlik ve sadeleştirmeye gidilmesi,

6- Eğitim sisteminin gerçek anlamda millileştirilmesi; Milli Kültürün korunması, kollanması ve yüceltilmesi,

7- Enerji, silah ve ilaç sanayiinde yürütülen millileşme ve yerlileşme politikasının arttırılarak devam ettirilmesi,

8- Tarım, hayvancılık ve tohum sektörlerinde yüzde yüz millileşme ve yerlileşme politikasının uygulanması,

9- Gübre ve yem sektörlerinde de millileşmeye gidilmesi, yerli üretimin arttırılması, ithalatın kısıtlanması,

10- Yolsuzluk, yoksulluk ve yasakların ortadan kaldırması,

11- Enflasyon ve faiz oranlarının % 1'in, işsizlik oranının % 3 ve bütçe açıklarının GSMH'nın % 3'nün altında, kamu borçlarının GSMH'nın % 10'nun altında ( AB kriteri % 60) olmasının sağlanması,

12- Kişi başına MG'in 20 bin doların üzerine çıkartılması,

13- Tüm hedef ve politikaların yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın arttırılmasına yönelik oluşturulması,

14- Demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü standartlarının en üst seviyeye çıkartılması,

15- Ülke içinde ve bölgede barış, güvenlik ve istikrarın  sağlanması,

16- Medeni, zengin ve müreffeh bir toplumun oluşturulması,

17- Toplumda adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi,

18- Savunma sanayii ve dış politika alanlarında tam bağımsız, tutarlı, dengeli ve stratejik politikaların, aynen ve güçlendirilerek, devam ettirilmesidir.

İktidar partisi, eğer yukarıdaki maddeleri gerçekleştirirse ve uygularsa ANAP ve DYP gibi yok olmaz, daha 10 yıllar boyunca yaşar ve ayakta kalır.

 

Yorumlar