Ali Değermenci

alidegermenci@istiklal.com.tr
17 Mayıs 2022 Salı
İSLAM’A SUİKASTIN DİĞER ADI: ILIMLI İSLAM PROJESİ

Vatikan’ın İslam’ı imhaya yönelik olarak planladığı dinlerarası diyalog projesinin bir benzeri de ABD’li Evangelistlere ait “Ilımlı İslam Projesi”dir. Bu proje aynı zamanda İslam ülkelerinin haritalarını değiştirmeyi gaye edinen Büyük Ortadoğu Projesinin (BOP’un) dinî ve kültürel ayağıdır.

10 Mayıs 2022 Salı
HIRİSTİYAN MOON TARİKATININ İLAHİYATÇILARIMIZ VE ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ HESAPLARI

“İslam’ı İmha Yolunda Döşenen Taşlar”dan biri de, ABD menşeli misyoner - oryantalist faaliyetlerdir. Özellikle 1980’li yıllardan sonra yoğunlaşan bu faaliyetleri iki kategoride değerlendirmek mümkündür...

03 Mayıs 2022 Salı
İSLAM’A KURULAN TUZAK: DİNLERARASI DİYALOG

“İslam’ı İmha Yolunda Döşenen Taşlar” çerçevesinde sayılması gereken en tahripkâr projelerden biri de, yaklaşık çeyrek asırdan bu yana özellikle akademisyenler arasında oldukça yaygın bir şekilde işlenen Vatikan’ın dinlerarası diyalog ve hoşgörü projesidir.

26 Nisan 2022 Salı
REFORMİST BİR EKOL: ANKARA OKULU

Bir süredir yazılarımızda konu edindiğimiz Ankara İlahiyat, süreç içinde bir ekole de vücut vermiştir. Bu ekole Ankara Ekolü veya Ankara Okulu denmektedir. Reformcu, dinlerarası diyalogcu ve tarihselci bir yaklaşım sergileyen bu ekol, her türlü faaliyeti ve hususen de yayınlarıyla, İslam’ın mahiyetini bozan ideolojik bir karakter taşımaktadır.

19 Nisan 2022 Salı
ANKARA İLAHİYATTA YERLİ REFORMİSTLER

Bir evvelki yazımızda delilleriyle ortaya koyduğumuz gibi, Ankara İlahiyatın misyonu, Vatikan ve kilise temsilcilerinin telkinleri doğrultusunda belirlenmiştir.

12 Nisan 2022 Salı
ANKARA İLAHİYATIN KURULUŞ HİKÂYESİ VE FAALİYETLERİ

“İslam’ı İmha Yolunda Döşenen Taşlar” çerçevesinde en önemli olaylardan biri de, reformist maksatlarla Ankara İlahiyat’ın kurulmasıdır. Açılışının planlanması, müfredatı ve hedefleri hakkında birinci ağızlardan yapılan açıklamalar, onun daha önce yazdığımız dış kaynaklı plan ve projelerin gayesiyle paralel bir mahiyette kurulduğunu göstermektedir.

05 Nisan 2022 Salı
İSLAM’I İMHA (!) YOLUNDA DÖŞENEN TAŞLAR

Daha önceki yazılarımızda ehl-i kitabın İslam’a ve Müslümanlara bakışını ayet-i kerimelerin işaret ettiği doğrultuda ele almış, onların İslam’a ve Müslümanlara -başka herhangi bir sebebe bağlı olmaksızın- şirklerinden kaynaklanan hasetlikleri yüzünden düşmanlık beslediklerini izah etmiştik.

29 Mart 2022 Salı
HATİBOĞLU’NUN “FİTEN HADİSLERİ”NİN UYDURULDUĞUNU İDDİA ETMESİ

Hatiboğlu’yla özdeşleşen dini tenkitçiliğin dinimizin hemen her sahasını reforma açık hale getirdiğini iki yazıyla ortaya koyduktan sonra, yine onun vahy-i gayr-i metlüvü inkâr edişini konu almış...

22 Mart 2022 Salı
VAHY-İ GAYR-İ METLÜV’ÜN DELİLLERİ VE DİNDEKİ YERİ

Bir evvelki yazımızda vahyin “metlüv” ve “gayr-i metlüv” olarak ikiye ayrıldığını ve vahy-i gayr-i metlüvü inkâr etmenin nübüvveti inkâr anlamına geldiğini ayet ve hadislerin delaletiyle anlatmaya çalışmıştık.

15 Mart 2022 Salı
VAHY-İ GAYR-İ METLÜVÜ İNKÂR, NÜBÜVVETİ İNKÂRDIR

Bundan evvelki iki yazımızda M. S. Hatiboğlu’nun, bir oryantalizm oyunu olan “tenkitçilik” metodunu benimsemesi sonucu sergilediği, dinin neredeyse tamamını tahrife açık hale getiren vahim yaklaşımları anlatmıştık.