Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği', Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye'de en yüksek vergi yükümlülüğüne sahip gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin listeleri, isteği dışında bilgilerinin açıklanmasını istemeyenler haricinde her yıl ağustos sonuna kadar kamuoyuna duyurulacak.

Tebliğle Vergi Usul Kanunu'ndaki, 'Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.' hükmü uyarınca, beyan edilen matrah üzerinden en fazla vergi tahakkuk eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Bu çerçevede, 'Türkiye'nin vergi rekortmenleri' açıklanırken, mükelleflerin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan matrahlar ve beyanlar üzerinden tarh edilen gelir ve kurumlar vergileri ile mükelleflerin ad ve unvanları dikkate alınacak.

Türkiye Genelinde İlk 100'e Girenlerin Listesi Oluşturulacak

Türkiye genelinde ve her ilde, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden en fazla vergi tahakkuk eden ilk 100'e girenlerin listeleri oluşturulacak. Bu listeler, mükelleflerin ad ve unvanları, faaliyet türleri, tahakkuk eden vergi tutarları ve bağlı oldukları vergi dairesi başkanlığı/defterdarlık bilgilerini içerecek şekilde düzenlenecek.

Liste Hazırlanma Takvimi

Türkiye genelindeki listeler, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından temmuz sonuna, il bazındakiler ise mükelleflerin bağlı olduğu vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından ağustos sonuna kadar hazırlanacak. Türkiye geneli listeler, belirlenen şartlara göre GİB'in resmi internet sitesinde her yıl ağustos sonuna kadar yayımlanacak.

Bazı listeler eylülde açıklanacak

İller bazındaki listeler ise mükelleflerin bağlı oldukları vergi dairesi başkanlıkları/defterdarlıklar tarafından her yıl eylül sonuna kadar ilan edilecek.

Kaynak: AA