TBMM Başkanlığı, 14 branşta 157 yeni iş alımı yapacağını açıkladı. TBMM Başkanlığı'nın açıkladığı "başvuru şartları", "başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri", "başvurunun yeri ve şekli", "kura tarihi ve yeri" bilgileri ise aşağıda belirtildiği gibidir.

 "1- BAŞVURU ŞARTLARI

a. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b. Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak,

c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d. Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak,

e. Görevini yapmasına engel olabilecek devamlı vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

f. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç),

g. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

ğ. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

h. Bu ilanın ekinde yer alan TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki ünvanlara ilişkin başvuru özel şartlarını taşımak,

ı. TBMM Sürekli İşçi Alımı Adaylarda Aranan Nitelikler Tablosundaki öğrenim şartlarında yer alan ilgili alan, bölüm ya da programdan son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak.

2- BAŞVURUNUN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

Başvurular 21.03.2024 tarihi saat 09:00'da başlayıp, 28.03.2024 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

3- BAŞVURUNUN YERİ VE ŞEKLİ

a. Başvurular e-Devlet Kapısı üzer?nden TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı (TBMM)/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik ortamda yapılacaktır.

b. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, belgegeçer (faks), kargo, posta vb. yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yarım kalan ve tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

ç. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" alanında bulunan "Denklik Belgesi" kısmına yüklemeleri gerekmektedir.

d. Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. Askerlik bilgilerinde hata olan adayların herhangi bir askerlik şubesinden askerlik bilgilerini güncellemeleri, bilgileri güncellendikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde askerlikle ilişiği olmadığını belgeleyemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

e. Başvuru sırasında e-Devlet Kapısı üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet Kapısı'nda mezuniyetlerine ilişkin gerekli sistem güncellemelerini mezun oldukları eğitim kurumlarından yapmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri içerisinde mezuniyet bilgilerini sistemde güncellemeyen adayların başvuruları gerçekleşemeyecektir.

f. Başvuru için ilgili meslek kodundan deneyim şartı (SGK prim gün sayısı) aranan adayların bu durumu belgelemek üzere, e-Devlet Kapısı üzerinden barkodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü veya meslekle ilgili özel ya da kamudaki ilgili ünvana ilişkin çalışma belgesini pdf formatında "Diğer Belgeleriniz" alanına yükleyeceklerdir. Ayrıca çalışma belgesi beyan eden adayların, çalışma belgesinin işyeri yetkilisi tarafından imzalanması ve bu yetkiliye ait noter tasdikli imza sirküsünün de "Diğer Belgeleriniz" alanına yüklemesi gerekmektedir.

g. Adaylar, başvuru tarihinin sona ermesinden itibaren başvuru bilgilerinde herhangi bir değişiklik yapamayacaktır.

ğ. İlanda belirtilen şartları taşımayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

h. Adaylar, ilan edilen kadro ve ünvanlardan sadece birine başvuruda bulunacaktır. Birden fazla ünvan için yapılan başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

4- KURA TARİHİ VE YERİ

Kura çekimi noter huzurunda 24.04.2024 tarihinde saat 10:00'da TBMM'de gerçekleştirilecektir. Kura çekiminin canlı izleneceği web adresinin linki https://www.tbmm.gov.tr "Duyurular" bölümünden yayımlanacaktır."

İŞÇİ ALIMINDA ARANAN NİTELİKLER İSE ŞU ŞEKİLDE:

Editör: Gaye SARI