Bu düzenleme ile birçok kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılarak, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Türk Standartları Enstitüsü Düzenlemeleri:
- Anayasa Mahkemesinin kararı doğrultusunda, Türk Standartları Enstitüsü'nün gelirleri arasına genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları eklendi.

Taşıt ve İş Makinelerinin Satışı:
- Karayolları Trafik Kanunu'nda tanımlanan taşıt ve iş makineleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına devredilen araçların satışının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmesi ve satış bedellerinin belirli usuller çerçevesinde bütçelere aktarılması düzenlendi.

Damga Vergisi İstisnası:
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile yatırımcılar arasında imzalanan yatırım teşvik sözleşmeleri damga vergisinden istisna tutuldu.

Üniversite Kadroları:
- Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen hüküm doğrultusunda üniversitelere öğretim elemanı kadroları ihdas edildi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin kadro cetvelinde değişiklik yapıldı.

BOTAŞ ve TPAO Düzenlemeleri:
- BOTAŞ'ın nakit yönetimi sağlanarak borçlarının mahsup edilmesi, doğal gaz alımlarının Kamu İhale Kanunu'ndan istisna tutulması ve TPAO'nun istisnalardan yararlanması sağlandı.

Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi:
- Üniversitenin Japonya'dan sağlayacağı dış finansman için Hazine geri ödeme garantisi verilmesi kararlaştırıldı.

Kamu Bankalarının Sermaye Yapıları:
- Türkiye Varlık Fonu'nun kamu bankalarının sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç etme yetkisi verildi.

Hibrit Elektrikli Araçlar:
- Sadece dışarıdan şarj edilebilen hibrit elektrikli araçların ÖTV oranları düzenlendi.

Akaryakıt İkmali:
- Akaryakıt ikmalinin bayilik lisansı olan istasyonlar dışında yapılamayacağı ve bu düzenlemenin 1 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği belirtildi.

Tasarruf Tedbirlerine Uymayanlara Disiplin Hükümleri:
- Kamu kurumlarının tasarruf tedbirlerine uyması zorunlu hale getirildi ve aykırı işlemler için disiplin hükümleri uygulanacağı belirtildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli:
- Gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları düzenlendi.

Avukatların MASAK Yükümlülüğü:
- Avukatların belirli işlerle sınırlı olarak MASAK yükümlüsü oldukları ve savunma hakkı kapsamında MASAK yükümlülüğünden muaf tutuldukları belirtildi.

Deprem Bölgesindeki Belediyelerin Bütçe Payı:
- Deprem bölgelerindeki belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasının engellenmesi için 2027'ye kadar 2023 yılı ocak ayı verilerinin esas alınacağı belirtildi.

İller Bankası Sermaye Tavanı:
- İller Bankası'nın sermaye tavanı 9 milyardan 60 milyar liraya çıkarıldı.

Yönetim Kurulu Üyelikleri:
- Yönetim kurulu üyeliklerinde ücret sınırlaması getirilerek, birden fazla görev alanlara sadece bir görev için ücret ödeneceği belirtildi.

Genel Aydınlatma ve Belediye Payları:
- Komisyonda kabul edilen önerge ile genel aydınlatma kapsamında belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti oranlarına yönelik 28. madde tekliften çıkarıldı.

Bu düzenlemeler, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve tasarruf tedbirlerinin hayata geçirilmesini amaçlıyor.

Kaynak: AA