Cuma namazı, İslâm dininde cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan iki rekatlık bir namaz türüdür. Genel inanca göre Cum‘a Süresi'nin inmesi ile hicret sırasında Müslümanlara farz kılınmış olan bir ibadettir. Cuma namazını cemaatle öğle vaktinde kılınır. Her Cuma vatandaşların aklını “Cuma Namazı öğle namazı yerine geçer mi? Cuma günü öğle namazı kılınır mı? Cuma namazı evde kılınır mı? soruları kurcalamaktadır. İşte bu soruların araştırılan yanıtları…

CUMA NAMAZI ÖĞLE NAMAZI YERİNE GEÇER Mİ? CUMA GÜNÜ ÖĞLE NAMAZI KILINIR MI?

Cuma namazı, öğle namazı yerine geçiyor. Bunun dışında öğle namazı kılmaya gerek yoktur. Cuma gününün öğle namazı Cuma namazı olmaktadır. Bundan dolayı da  sünneti kılmak, hutbeyi dinlemek ve 2 rekatlık cuma namazını kılmak yeterlidir.

Ama Cuma günü camiye gitmek cemaatle namaz kılmak yerine evde öğle namazı kılmak, Cuma namazı yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Cuma namazını camilerin açık olduğu ve cuma namazının kılındığı günlerde ergen, akıllı ve hür müslüman erkekler için camide cemaatle cuma namazı kılınması gerekir, farzdır.

CUMA NAMAZI KAÇ KİŞİ İLE KILINIR?

Cuma namazının kaç kişi ile kılındığı merak edilen konular arasındadır. Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Ayrıca gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtilmiştir. Onlarda şu şekildedir;

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Kaynak: istiklal.com.tr