Selmâni Fânî

selmanifani@istiklal.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba
Rüya ve zuhurât

Evliyaullahın kerameti haktır. Bu husus Akaid kitaplarımızda geniş izah edilmektedir. İmâmi Rabbânî küddise sırruhu hazretleri 1/22 mektubunda: Allahu teâla bizleri evliyanın kerametleri ile şereflendirsin ve enbiyaya tam uymakla sabit kılsın, buyurdular...

14 Aralık 2020 Pazartesi
Haram katkılı "helal ekmek"? (Nimeti islam)

Hazır ekmek hakkında tehavvül fetvası kurtarırmı? Nimeti islam kitabında un ve süt ürünlerindeki müteneccis katkılar pişme esnasında yok olmayacağı ve haramiyeti bakî kalacağı beyan edilmiştir...

03 Aralık 2020 Perşembe
Takvayı ifrat mı sandınız ?

Vasat - muktezası ile amel etme istikametidir, emrolunduğun üzere mustekim olmaktır. Vasat - Enbiyanın, asfiyanın takva, vera' istikametidir.! Muhakkak Hak sübhanehü ve teala Rasullere neyi emretiyse müminlerede onu emretti...

27 Kasım 2020 Cuma
Hazır ekmek yiyen mümin hakikî imâna erebilir mi?

İnsan hangi mahelden olduğu mechül olan şeyi yememesi, şer'an haram ve helallığını mulahaza ederek iyice araştırması lazımdır. Zira helalı talep farzı ayındır!..

22 Kasım 2020 Pazar
Asıl müdafe takva iledir!

Günümüzde ehli ilim arasında ekmek dahil hazır gıdayı terk edenler ile terk etmeyip yiyenlerin  ilmî munazaları görülmektedir. Nefsin havasına tâbi olanlar kabahatını ekabiri dînin pâk isimleri ile örtmeye çalışmaktadırlar.

14 Kasım 2020 Cumartesi
MÜMİN VELÎYULLÂHTIR

Mezkür ayeti kerimede ki ليعبدون kelimesine iki mana verildi: 1) ubûdiyet ; Farz, vacib sünnet, menduplar ile, takva ile nefsini Hak tealaya ibadette müzellil etmek (ezmek) mesuliyetini hakkiyle eda etmek ubudiyettir ki risâletten mukaddemdir (abduhu ve rasulu buyuruldu).

08 Kasım 2020 Pazar
İlahî emânet nedir?

Ruhul beyan tefsirinde buyuruldu ki ,"İlahî emanet kurani kerimdir ve ondan da murad emir ve nehîlerdir, ondan da murad Allah teala ile Rasulullah عليه الصلاة و السلام arasındaki muhabbettir ve ondan da murad feyzi ilahîdir...

07 Kasım 2020 Cumartesi
"Bu bana Rabbimin lütfudur"

İnsanoğlu hangi iş için yaratıldıysa o işi kolayca yapar, o işte muvaffak olur. Bir baba kendi mensî ve metruk bıraktığı sünneti evladı ihya ettiğini görünce...

28 Ekim 2020 Çarşamba
TAZE KALEM TAZE İLHÂM

Aziz okuyucu , Velâdet kandilindeki esrarı ilahîye mazhariyet ve masdariyete nailiyet umudu ile avsafı nebî deryasından bir katre beyan etmeyi niyet eyledik . Bu hususda ulemai izâm ve şurrâhi kiram : (Sellemellahu aleyhim ecmain ) "Mevlâi Muteâlın medh ettığı o habibi zi şanın vasfında zaif kullar ne diye bilir ki " diye acziyetlerini mukir muterif oldular ve sadece şefaat ve berekete nailiyeti umarak Rasulullahın aleyhissalatü vesselâm hasayısı hakkında nice şah eserler yazdılar.