İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
15 Ocak 2021 Cuma
ANADOLU VE OSMANLI’DA VEFAİYYE TARİKATI-3

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Vefâiyye’ye mensubiyeti bilinen bir diğer derviş Geyikli Baba’dır. Emrindeki dervişlerle Bursa’nın fethine katıldığı bilinen Geyikli Baba fetihteki katkısından dolayı Orhan Gazi’nin iltifatını kazandı ve kendisi için bir zâviye yaptırıldı (Lâmiî Çelebi, s. 841).

14 Ocak 2021 Perşembe
ANADOLU VE OSMANLI’DA VEFAİYYE TARİKATI-2

Anadolu Selçukluları devrinde Vefâiyye’nin etkisi Dede Garkın’la sınırlı kalmamıştır. Sivas Suşehri yakınlarında zaviyeleri olan Şeyh Behlûl b. Hüseyin el-Horasânî ve Şeyh Hüseyin Râî ile (Çoban Baba) Halîl b. Bedreddin el-Kürdî, Şeyh Merzübân ve Dede Garkın’ın halifesi Baba İlyâs-ı Horasânî de bu dönemde tarikatın Anadolu sahasındaki en önemli temsilcileridir.

13 Ocak 2021 Çarşamba
OSMANLI VE ANADOLU’DA VEFAİYYE TARİKATI -1

Seyyid Ebu’l Vefa kimdir: Vefâî geleneğine mensubiyeti yanında aynı zamanda Zeyniyye şeyhi olan Seyyid Velâyet’in isteği üzerine özetlenerek Menâkıb-ı Tâcü’l-ârifîn’de Seyyid Ebü’l-Vefâ adıyla Türkçe’ye çevrilen eserde belirtildiğine göre Ebü’l-Vefâ’nın soyu İmam Zeynel Abidin’e ulaşır.

31 Aralık 2020 Perşembe
KALENDERİLİK KOLU NİMETULLAHİLİK

Şah Nimetullâh İran’a döndükten sonra Mâverâünnehire geçmiş,  Sebz ve Semerkand ’da  riyazetler  çekerek  oradan  Uıgenc’e ulaşmıştır.  Daha sonra Kirman havalisine  gelerek...

30 Aralık 2020 Çarşamba
KALENDERİ KOLU HAYDARİLİK VE CAMİLİK

Haydarîliğin,  Şeyh Kutbu’d-Dîn Haydar’ın kuvvetli  mistik şahsiyetinin  de  etkisiyle  daha  XIII.  yüzyıl  ortalarından  başlayarak bir  yandan  Orta  Asya  içlerine,  oradan  Hindistan’a  yayılırken...

29 Aralık 2020 Salı
KALENDERÎLİK-5

Kalenderîliğin temel felsefesi olarak Fakr ve Tecerrüt esası ele alınmakta ve fakrın fazileti önemsenmektedir. Fakr ve tecerrüt, yani her iki dünyadan tamamiyle soyutlanmak,  gerçek mutluluğun ta kendisidir.

28 Aralık 2020 Pazartesi
KALENDERÎLİK-4

Cemaleddin Sâvî artık ibâha yolunu tuttuktan sonra gerubed adlı gençle takılıp Uzunca bir müddet o mezarlıkta ikamet eden Cemâlü’d-Dîn-i Sâvî’nin yanına bir müddet sonra,  Muhammed-i Belhî Muhammed-i Kürd,  Şems-i Kürd ve Ebubekir-i Niksari adında dört kişi daha katılır.

25 Aralık 2020 Cuma
KALENDERİLİK-3

İslâmiyet Türkler arasına Melâmet cereyanı ile girmeye başladı ve X.  yüzyılda Maveraünnehir’de Buhara,  Semerkand ve Fergana gibi şehir ve bölgeler Türk şeyhleriyle dolmağa yüz tuttu...

24 Aralık 2020 Perşembe
KALENDERİLİK- 2

Kalenderîlik, bugüne kadar yapılan az sayıda da olsa araştırmaların ortaya çıkardığı ve araştırmacıların fikir birliğine vardıkları sonuç itibariyle,  geniş ölçüde eski Hint ve İran...

23 Aralık 2020 Çarşamba
OSMANLI’DA KALENDERÎLİK-1

Ortaçağ Islâm dünyasında tasavvuf tarihinin belki en ilgi çekici sayfalarından biri olduğu kadar,  Türkiye’nin dinî-sosyal tarihinin de en önemli konularından birini teşkil eder.