İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
04 Şubat 2021 Perşembe
OSMANLI’DA ZEYNİYE TARİKATI 3

Kaydedildiğine göre Sultan II. Bâyezid Amasya'da vali iken Halvetiyye'den Şeyh Çelebi Halîfe (Cemal Halvetî, ö. 899/1494) ve Bayramiyye’den Şeyh Muhyiddin Yavsî ile çok samimi ilişkiler kurmuş ve her ikisinden de el almıştı.

03 Şubat 2021 Çarşamba
OSMANLI’DA ZEYNİYE TARİKATININ YAYILIŞI 2

Zeyniyye’nin Anadolu’ya girişi muhtemelen Merzifonlu Abdürrahîm-i Rûmî’nin (Nizâmeddin Abdürrahîm b. Emîr Azîz, ö. 865/1461’den sonra) memleketinde başlattığı faaliyetleriyle gerçekleşmiştir.

02 Şubat 2021 Salı
OSMANLI İLK DÖNEMİNDE ETKİN TARİKAT ZEYNİYE-1

Bütün ömrünü Kur'an ve Sünnet merkezli, ilmi ve tasavvufi eğitimle geçirmiş olan gönül erlerinden birisi de; Zeynüddin-i Hafi'dir. Zeyniyye Tarikatı'nın kurucusu olan bu tasavvuf büyüğü...

01 Şubat 2021 Pazartesi
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN BABASI VE YASSI CEMEN SAVAŞI 2

Gece bitmek üzereyken Harzemşah, “Bugün onların ahvâlini sorup soruşturuncaya kadar birkaç emir onları gözetlesin” diye buyurdu. Emirler sultanın emirini yerine getirdiler, ama sabaha yaklaştığında ne kadar aradılarsa da onlardan iz bulamadılar;

29 Ocak 2021 Cuma
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN BABASI VE YASSI CEMEN SAVAŞI 1

Nakledilir ki: Muhammed Hârizm Şah’ın oğlu sultan-ı said Celâleddîn ile islâm sultanı Alâeddin Keykubad arasında düşmanlık yolu açıldı ve yazışmadan düşmanlığa geçildiğinde Sultan Celâleddîn tam manasıyla donatılmış...

28 Ocak 2021 Perşembe
MEVLANA CELALEDDİNİ RUMİ VE MEVLEVİLİK

Türkiye Selçuklu Devletinde sipehsalar (komutan) görevini ifa eden Feridun b. Ahmed’in görevinden gençliğinden itibaren Konya’daki Mevlana Dergâhına bağlı olması...

27 Ocak 2021 Çarşamba
MEVLANA VE BABASI BAHA VELED VE SELÇUKLU İKTİSADİ HAYATI

546/1151 yılında Belh’te doğan Bahâeddîn Veled, küçük yaştan itibaren ciddi bir eğitim görerek, dinî ilimler, hikmet ve tasavvuf alanında seçkin bir konuma yükseldi. “Bahâeddîn (Bahâ-i Veled)” lakabı ve “sultânü’l-ulemâ” unvanı ile Şöhret buldu.

20 Ocak 2021 Çarşamba
OSMANLI'DA KALENDERİLİK

Anadolu aslında  Moğol  istilâsından  önce  de  bazı  göçlere  hedef olmuş,  buraya  intikal  eden  nüfus  içinde  değişik  etnik  ve  kültü­rel  menşelerden  gelen  sûfîler  hep  mevcut  bulunmuştur. 

19 Ocak 2021 Salı
ANADOLU VE OSMANLI'DA VEFAİYE TARİKATI - 5

Tevrat’ta isimleri zikredilen pek çok peygamber gibi elinde bir asâ olduğu halde çobanlık yapmaya başlayan, bölgedeki yoksul halkın sorunlarıyla yakından ilgilenen...

18 Ocak 2021 Pazartesi
ANADOLU VE OSMANLIDA VEFAİYYE TARİKATI-4

Vefai Tarikatın en çok tartışılan yönü Sünnî yahut gayri Sünnî bir tarikat olup olmadığıdır. Bu konuya dair kaynaklarda yer alan ifadeler, şeyhlerin hayat tarzlarına dair verilen bilgiler birbiriyle zaman zaman tezat teşkil eder...