İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
05 Ağustos 2020 Çarşamba
FÜTÜVVET İKLİMİ

Daha önceki fütüvvetnâme hakkında detaylı bilgilerden sonra Razavi fütüvvetnamesinde ki konulara bir göz atalım Horasan erenlerinin asıl önde tuttuğu bu fütüvvet anlayışı maalesef günümüz ehli tasavvuf arasında önemini yitirmiş...

27 Temmuz 2020 Pazartesi
HORASAN TASAVVUF EKOLÜNDE MELAMET

Genel itibarıyla, iyilikleri şeklinde formüle edilen ve kınayanın kınamasına aldırmamak esası üzerine kurulu olan Melâmetîlik, Türklerin İslâmlaşma sürecinde hatırı sayılır derecede varlığını hissettiren Horasan sûfîliğinin temel özelliğini oluşturmaktadır

22 Temmuz 2020 Çarşamba
TÜRK TASAVVUF İRFANI VE FÜTÜVVET

Sözlükte ‘genç, yiğit, cömert‘ anlamına gelen, Arapça fetâ kelimesinden türeyen ve başlangıçta tasavvufi bir mahiyet taşımayan fütüvvet, 13. yüzyıldan itibaren içtimaî, iktisadî ve siyasî bir yapılanmaya dönüşmüştür.

21 Temmuz 2020 Salı
HORASAN EKOLÜ

Tasavvufta Horasân’ın sema’, fütüvvet, şiir, hak ve adalet anlayışı, hângâh âdâbı şeklinde teşekkül eden düşünce ve uygulamalarıyla dünya ölçeğinde kalıcı etki ve eserler bırakmıştır.

18 Temmuz 2020 Cumartesi
HORASAN TÜRK TASAVVUF EKOLÜNÜN TEMELLERİ

Horasan, öteden beri tasavvufun gelişmesinde önemli bir muhittir. Horasan’da meşhur bir sûfînin olmadığı bir yerleşim yeri, bir köy neredeyse yoktur. Tasavvufun ünlü simaları, seçkin eserleriyle ve tarikat uygulamalarıyla buradadır.Horasan tasavvufu, Anadolu'nun İslamlaşmasında da maya rolü oynamıştır.

15 Temmuz 2020 Çarşamba
HORASAN TASAVVUF EKOLÜ’NÜN TAHLİLLERİ

Hicri II. Asır ’da zühd mekteplerinden biri olan Horasan sıdk, doğruluk ve tevekkül esaslarına dayanan tasavvuf anlayışıyla ön plana çıkmıştır. Daha sonra bu tasavvufî birikim Nişâbur’la birleşerek ""fütüvvet ve melâmet"" özellikleriyle tanınan önemli bir merkez haline gelmiştir...

13 Temmuz 2020 Pazartesi
YESEVİ YOLU VI

 Yesevî mürşitlerinden İshâk Ata’nın eseri Hadîkâtü’l-ârifîn’de şeyhlik, “halkı Hakk’a davet etmek”, “bütün insanlara şefkatli olmak” olarak tarif edilir. Mir’âtü’l-Kulûb’a göre Sultânü’l-ârifîn Ahmed Yesevî der ki...

11 Temmuz 2020 Cumartesi
YESEVİ YOLUNDA  V

Birinci Şart: Zaman Yesevî’ye göre tasavvufî çalışma için ilk şart ‘zaman ’dır. Talipler arasında ve memleket içinde işsizlik ve ihmali gerektiren bir usanç olmaması için, zamanın arızalarındanmasun olmak lazımdır.

06 Temmuz 2020 Pazartesi
YESEVÎLİK YOLUNUN DÖRT KAPI - KIRK MAKÂMI

Fakr-Name’ye göre Yesevîlik yolu dört kapı ve her kapıda on adet olmak üzere toplam kırk makamdan oluşur yani, Yesevîyye dört kapıdan geçilerek ulaşılan kırk makamdan ibarettir. Bu dört kapı ve bu kapılardan dâhil olunan makamlar şöyle sıralanır

28 Haziran 2020 Pazar
YESEVİ YOLU ADAB VE ERKÂNI III

Tasavvufu bilinemez, anlaşılamaz bir gizem yumağı olmaktan çıkarıp her insanın anlayabileceği ve gereklerini yerine getirebileceği popüler bir akıma dönüştürmesi ve halkın tamamen anladığı bir dil ile alıştığı bir söyleyiş ile hitab etmesi de Yesevîyye tarîkatının bir üstünlüğü olarak kaydedilmelidir