İbrahim Yerlikaya

ibrahimyerlikaya@istiklal.com.tr
02 Mayıs 2021 Pazar
NECMEDDİN KÜBRA VE MOĞOLLAR VE ONLARLA CİHADI - III

İslam dünyasından başlayıp, Anadolu v dahi bütün çoğrafya da uç sınırlara kadar dayanan Moğol istilası konusunda kaynaklara bakıldığında insanlık tarihi için bir facia denilebilir.

01 Mayıs 2021 Cumartesi
NECMEDDİNİ KÜBRA KÜBREVİ TARİKATI –I

Necmeddin Kübrâ, tasavvuf tarihinde tarikatlar dönemi denilen, Hicrî altıncı asrın ikinci yarısı Türklerin çoğunluk olarak yaşadığı Harezm bölgesinde yaşamış ve yöre halkını irşad etmiştir.

30 Nisan 2021 Cuma
NECMEDDİNİ KÜBRA KÜBREVİ TARİKATI –II

Kübrevi tarikatı, Sultan Yıldırım Bayezid Han’ın damadı Buharalı Emir sultan hazretleri ve halifeleri ile Bursa yöresinde 16. yy a kadar hayatiyetini sürdürmüştür.

28 Nisan 2021 Çarşamba
MEVLEVİLİK ADAP VE ERKÂNI -7

Mevlevîlik adabının dinin emrettiği şekilde yaşama, her farzı vaktinin başlangıcında eda etme ve bütün amellerde Hz. Peygamber’in sünnetine tâbi olma şeklinde özetleyen Köseç Ahmed Dede, tarikatın yemek âdâbına da değinir.

27 Nisan 2021 Salı
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI -6

Çilenin mahiyetiyle ilgili detaylar XIX. asırla birlikte açığa çıkmaya başlar. Vahyî binbir günlük matbah hizmetine hasrettiği risalesinde talibin çileye kabul edilme süreci, hizmet türleri ve çile çıkardıktan sonraki merasim gibi konulara ışık tutar.

26 Nisan 2021 Pazartesi
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI -5

Mukabele: Mevlevilere has bir zikir türü olan semâ ayinin kavramsal karşılığı mukabeledir. Kelime olarak “karşılaşma” anlamına gelen mukabele terimi, saliklerin kin ve haset olmaksızın bir araya gelerek ayna gibi birbirlerinin karşısında durmaları sebebiyle kullanılagelmiştir.

31 Mart 2021 Çarşamba
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI- 4

Mevlevilikte bir önceki yazımızda zikirden bahs etmiştik yine aynı konuya devamla Ankaravî Mevlânâ’nın Allah ismini zikir olarak tercih ettiğini, bazan da hû ismini zikrettiğini söyler. Alınan ders ve zikir adedinin yirmi dört saat içerisinde tamamlanması gerektiğini bildirir.

30 Mart 2021 Salı
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI 3

Hırka Giyme Adabı: Hırka giydirilmesi âdâbı da hemen hemen taç giydirilmesine benzer. Taç giyiminden farklı olarak hırka giyiminde tekbir getirilmemekte ve mürit şeyhin önünde oturmak yerine ayakta durmaktadır.

29 Mart 2021 Pazartesi
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI -2

Mevlevilikte ilk adım: Şeyh Efendi mürîdi karşısında oturtur ve eliyle müridin sağ elini tutup günahlarından tevbe ettirerek birr u takva üzere bulunması için ahit alır. Ondan sonra üç kere yüksek sesle İsm-i Celâli(Allah lafzı) okumak suretiyle telkin eder.

27 Mart 2021 Cumartesi
MEVLEVİ ADAB VE ERKÂNI -1

Tasavvuf, din yolunda, kendi bildiğince ve gelişigüzel yürümek değil, Hz. Peygamber’in izinde uygun adımla yürümek demektir. “Rahman’ın kulları, yeryüzünde yumuşak adımlarla yürürler” (Furkan Sûresi 25/63). Kimsenin ayağına basmadan, canını yakmadan, kalbini kırmadan, karıncayı bile incitmeden yürürler...