496 Defa Okundu

Fakr-Name’ye göre Yesevîlik yolu dört kapı ve her kapıda on adet olmak üzere toplam kırk makamdan oluşur yani, Yesevîyye dört kapıdan geçilerek ulaşılan kırk makamdan ibarettir. Bu dört kapı ve bu kapılardan dâhil olunan makamlar şöyle sıralanır

1.Kapı: Şeriattır ki, içerdiği on makâm şunlardır. Hak Teâlâ’nın varlığına, birliğine, Zat’ına ve sıfatlarına iman. Namaz kılmak; Oruç tutmak; Zekât vermek, Hac yapmak; Mülayim (yumuşak söz) söylemek, İlim öğrenmek, Hz. Rasûlullah (s.a.v.)’in sünnetlerini eksiksiz uygulamak; Emr-i bil-Ma’ruf ve Nehy-i anil-münkeri eksiksiz yerine getirmek.

  1. Kapı: Tarikattır ki, içerdiği on makâm şunlardır.Pîr huzurunda tevbe eylemek ve biat alarak tarikata girmek; Havf ve recâ (Allah’ın gazabından korku ve rahmetinden ümid) arasında yaşar olmak; târîkatın evradını vaktinde ve eksiksiz yerine getirmek; Pirin hizmetinde olmak, Pirin huzurunda icazet (izin) almadan konuşmamak; Pir’in uyarı ve nasihatlerine kulak vermek;  izni ile konuşmak); masivadan tecrid olmak (Allah rızasından gayrısından uzak durmak)tefrîd olmak (Allah’ın huzurunda olma şuuruna varmak)tır. 
  2. Kapı: Marifettir ki, içerdiği on makâm şunlardır: Fenafillahı hedef almak; Dervişliğe razı olmak, Halkın ezasına tahammül eylemek, Helâl ve temiz lokma talebinde olmak; Hakk’ın marifetine müşteri olmak; Şeriat ve târîkatın değerini bilmek; Dünyayı terk eylemek, Âhireti tercih eylemek seçmek; Varlığın mahiyetinden haberdar olmak, Hakîkatın sırlarına vâkıf olmak…
  3. Kapı: Hakikattir ki, Hakk Teâla yolunda olmaktır.Helâl ve haramı, iyi ve kötüyü bilmek Haram lokmaya el değdirmemek; Yiyeceğini Hakk yolunda sebil eylemek; Kimseye eziyet vermemek; Fakirliğin münkiri olmamak; tarikattaki seyr ü sulûkunda azimli ve sâdık olmak; mürşidinden başka herkesle sırrını paylaşmamak; Şeriat, tarîkat, marifet ve hakikat makamlarının farkını bilerek amel işlemek ve nihayet Hakk’a vuslat ile seyr-i fillahta karar kılmaktır.

Yesevî Dervişinin Görevleri

Yesevî şeyhleri derler ki: Dervîş üç şeyi sürekli vird edinmelidir: Birincisi açlık ve susuzluk, ikincisi uykusuzluk, üçüncüsü zikr-i hafî yani kalp ile zikir. Bu üçünü beraberce yapmak gerekir. Eğer biri eksik olsa derviş muradına erişemez. Yani oruç gününü bu şekilde geçirmek gerekir. Önce, günde bir lokmanın yarısını yemek ve zikirden bir an bile uzak kalmamak için bir gece gündüz uykusuz kalmak gerekir. Bu bir gece gündüz uyanık kalmadan sonra, üç günde bir lokma taam yiyip üç gece gündüz uyumaz ve zikirden gâfil kalmaz. Bu üç gün uykusuzluktan sonra kötü ruhlar görünmeye başlar. Mürîd onlara hiç iltifat etmemeli. Sonra beş günde bir lokma yemek yiyip beş gün uyumaz. Sonra gönlünün toz, bulanıklık ve zulmeti görünmeye başlar. Sonra her yedi günde bir lokma taam yiyip yedi gece gündüz uyumaz, göz açıp kapayıncaya kadar bile zikirden gâfil olmaz. Bundan sonra Keşfu’l kulub (kalpleri okuma) makamı açılır. Sonra bu usûl ile dokuz gece gündüz uykusuz kalır. Bundan sonra keşfu’l-kubûr (kabrin içindekileri görme) makamı açılır. Sonra on bir gece gündüz uykusuz kalır, keşf-i ervah-ı tayyibe (iyi ruhları görme) makamı açılır. Sonra on üç günde bir lokma taam yiyip gece gündüz uykusuz kalsa, keşfu’l-melâike (melekleri görme) makamı açılır. Sonra on beş gece gündüzde bir lokma taam yiyip gece gündüz uykusuz kalsa, keşf-i Zü’l-celâl (Hak Teâlâ’yı müşâhede) açılıp muradı hâsıl olur. Eğer böyle on beş günde maksadı hâsıl olmasa, kırk günde hâsıl olur. Eğer kırk günde hâsıl olmasa altmış günde elbette hâsıl olur. Eğer bunda da hâsıl olmasa üç yüz altmış gün gece böyle (perhiz) yapmalıdır. Eğer (yine) muradı hâsıl olmazsa, kendi kusurudur. Kendi kusuruna bakıp tevbe istiğfar edip duâ ve yalvarış ile meşgul olmalıdır. Ama Hak Teâlâ’nın vaadinden ümitli olmak gerekir ki: Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Eğer bu dünyada hâsıl olmasa âhirette hâsıl olur deyip korku ve ümit içinde itaat ve ibâdetle meşgul olur.Değerli okuyucularım inşallah  önümüzdeki hafta Yesevîlik konusuna devam edeceğiz

Sağlıkla kalın Allaha emanet olun. Ya SELAM

Yorumlar