5408 Defa Okundu

Türkiye 'de bu  bugüne kadar  97 yılda 36 adet vergi affı adı altında  vergi yapılandırması yapılmıştır. Yapılandırmaların tamamı vergi mükelleflerinin beklentilerini ,taleplerini  karşılamak, ekonomimize çalışma ve üretme yönünde hız kazandırmak, canlandırmak, mükellefleri kısmen rahatlatmak,  vergi gelirlerinin artırılması, vergi gelirlerinin tahsilâtının hızlandırılması ve bütçeye ilave bir gelir girmesini amaçlarını taşımakta olup kısmen hedefe ulaşmıştır

Pandemi  nedeniyle özellikle 2020-2021 takvim yıllarında bir çok sektörün çalışamaz üretemez hale gelmesi tüm vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkilenmiş, iştigal konuları nedeniyle çalışamaz hale gelen bir çok  vergi mükellefi  buna ek olarak ticari faaliyetlerini sürdüremez hale gelmiştir. Bundan dolayı 84 Milletvekilimiz Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi hazırlanmış  Genel Gerekçe olarak  Covid 19 Salgınından dolayı en az etkilenmeyi sağlamak adına devlet destekleri ve önlemlerin yanı sıra vatandaşlarımızın, işletmelerimizin  vergi ve sigorta primleri başta olmak üzere kamuya olan yükümlülükleri erteleme vergi oranlarında indirime gidilme amacıyla 15 madde halinde hazırlanarak   21/05/2021Tarihinde Komisyona sunarak esas  ve tali komisyonların görüşleriyle Meclis Genel Kuruluna Sunulmuştur .

Teklif bir bütün halinde incelendiğinde 2018 Yılında 7143 Kanun’la yapılan  yapılandırma düzenlemelerini çok ufak tefek değişiklikler taşımaktadır. 7143 sayılı kanunda yer alan bir çok uygulamanın olumsuz ve telafisi imkansız sonuçları günümüzde bile devam etmekte olup beklenen başarı sağlanamamış, çok sayıda yapılandırma bozulmuş 6183Sayılı Kanuna Göre Takipler ve Bozulma Sebebiyle Vergi İncelemelerine başlanılmıştır .

Mükelleflerce  gündemde olan beklenti ve talepler  2020-2021 yıllarında Teklifte yer alan gerekçe kısmındaki Covid-19 Salgınına göre mücbir sebeplerin varlığının göz önünde bulundurulması daha kapsamlı bir teklif sunulması ve düzenlemeler yapılması yönündedir.

Teklifin 5.Maddesi matrah ve vergi artırımı şeklinde düzenlenmiş olup bu maddenin  özellikle  mükellefler tarafından içeriği, çıkması ve uygulanmasının çok fazla beklentide bulunulduğu bir özelliğe sahip olması nedeniyle  taleplere ne kadar cevap vereceği büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle önerilerimiz bu yönde olacaktır

2019-2020-2021 Takvim Yıllarında Vergi Usul Kanununun 359.Maddesin fıkralarına göre  Muhalefet Edildiği öne sürülerek yıllık ortalama 25.000 -35.000 Arası  kamu davası açılmış olması bu davaların sonuçlarına bakıldığında %60 oranlarında mahkumiyet %10 oranlarında hükmün geri açıklanması gibi oranlara sahip olması  beraberinde hem bireysel hem toplumsal çok fazla kişiye ilgilendirmektedir.

Teklife göre matrah veya vergi artırımına ilişkin hükümlerden defter, kayıt ve belgeleri yok edenler veya defter sahifelerini yok ederek yerine başka yapraklar koyanlar yahut hiç yaprak koymayanlar veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen yahut kısmen sahte olarak düzenleyenlerin ve Söz konusu hükümlerden, terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında incelenmesi ve araştırılması talep edilenler  yararlanamayacaktır. 

İLGİLİ KANUN MADDELERİ

Vergi Usul Kanunu’nun 359. Maddesi ilgili fıkralarına göre (a-b-c-ç)  kaçakçılık suçları olarak kabul ederek hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandıran maddesidir.

Cezadan indirim(1)

Vergi Usul  Kanunun Madde 360 maddesi Cezada İndirimi kapsamakta olup  – (Değişik: 23/1/2008-5728/277 md.) 359 uncu maddede yazılı suçların işlenişine iştirak eden suç ortaklarının bu suçların işlenmesinde menfaatinin bulunmaması halinde, Türk Ceza Kanununun suça iştirak hükümlerine göre hakkında verilecek cezanın yarısı indirilir şeklindedir .

Madde 367 – (Değişik: 23/1/2008-5728/280 md.)

(Değişik birinci fıkra: 23/7/2010-6009/13 md.) Yaptıkları inceleme sırasında 359 ‘uncu maddede yazılı suçların işlendiğini tespit eden Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından ilgili rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla doğrudan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer memurlar tarafından ilgili rapordeğerlendirme komisyonunun mütalaasıyla vergi dairesi başkanlığı veya defterdarlık tarafından keyfiyetin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesi mecburidir.

359 uncu maddede yazılı suçların işlendiğine sair suretlerle ıttıla hasıl eden Cumhuriyet başsavcılığı hemen ilgili vergi dairesini haberdar ederek inceleme yapılmasını talep eder. Kamu davasının açılması, inceleme neticesinin Cumhuriyet başsavcılığına bildirilmesine talik olunur.

 (Ek dördüncü fıkra:29/4/2021-7318/5 md.) 359 uncu maddenin (ç) fıkrasında yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenir ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir. Kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmaz. 359 uncu maddede yazılı suçlardan dolayı cezaya hükmedilmesi, vergi ziyaı cezası veya usulsüzlük cezalarının ayrıca uygulanmasına engel teşkil etmez.

Ceza mahkemesi kararları, bu Kanunun dördüncü kitabının ikinci kısmında yazılıvergi cezalarını uygulayacak makam ve mercilerin işlem ve kararlarına etkili olmadığı gibi, bu makam ve mercilerce verilecek kararlar da ceza hâkimini bağlamaz.  şeklindedir. 

ÖNERİLERİMİZ-GENEL TALEPLER

Öncelikle Yapılandırma Teklifinde Matrah Arttırımı  359.Madde yönünden   (Söz konusu hükümlerden , terör suçundan hüküm giyenler ve haklarında terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri yahut Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında incelenmesi ve araştırılması talep edilenler de yararlanamayacaktır) kısmının haricinde tekrar değerlendirilme yapılması  matrah artırımlarına izin verilmesi  yönünden çok sayıda beklenti ve talepler bulunmaktadır   359.  Maddenin  içeriği ve uygulanması  itibarıyla Hem inceleme , hem yetki, hem de yargılanma yönünden  bir bütün olarak yeniden düzenlenmesi kaçınılmazdır.

  1. Madde İdari para cezası ve Hürriyeti bağlayıcı ceza yönünden çelişkiler taşımakta bu nedenle her iki yargılamada (idari ve adli ) farklı kararların çıkmasına mahkemeler arasında ikilemler yaratılarak büyük mağduriyetlere Sebep  olmaktadır .


TEKLİF HENÜZ MECLİS’TEN GEÇMEDEN 359.MADDEYLE İLGİLİ  OLAN YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDEYKEN MADDENİN ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE HER İKİ YÖNDEN  BİR TAKIM DEĞİŞİKLERE UĞRAYACAĞI AŞİKAR HALDEYKEN 359.MADDENİN MATRAH ARTIRIMI KAPSAMINA ALINMASI VERGİ İNCELEMESİ YAPMAYA YETKİLİ OLANLARIN  İDARİ VE ADLİ YARGININ İŞ YÜKÜNÜ AZALTACAKTIR .

AYRICA MATRAH ARTTIRIMINA ÖDEME YAPILMASI ŞARTIYLA  İZİN VERİLMESİ HALİNDE   VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN BEKLENTİSİ KARŞILANACAK  EKONOMİMİZE ÇALIŞMA AZMİ YÖNÜNDEN BİR İVME KAZANDIRALACAK  ÖZELİKLE  BU TARİHE KADAR YAPILAN YAPILANDIRMALARDAN ÇOK DAHA FAZLA BAŞARI, TAHSİLAT  ELDE EDİLEREK  HAZİNEYE, BÜTÇEYE GELİR KAZANDIRALACAKTIR .

Yorumlar