4492 Defa Okundu

Ümmi nebî, okuma ve yazması olmayan, nübüvvetten önce hiçbir kitap okumamış ve eliyle yazı yazmamış peygamber demektir. Bu gün bazı kesimler, Bu gün bazı gayr-i Müslimler, Kur’ân-ı kerimi basitleştirmek (mücize olmaktan çıkartmak)  ve  Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin bazı semavî ve beşerî kitaplardan intihal yaptığını idida etmektedirler. Bunlar,  Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin okuma ve yazmasının olduğun ve peygamberlikten önce başka kitaplar okuduğunu iddia ediyorlar. Bu iddia tamamen yalandır. İftiradır. İslam dinini kökten yıkmaktır. Bu tür iddialara inanmayın.  Zira Allâhü Teâlâ Azze ve Celle,  Rasûlüllâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)  Hazretlerinin ümmi olduğunu ve daha önce hiçbir kitap okumadığını  ve yazı yazmadığını sarahaten beyan etti ve buyurdu:

Onlar ki, yanlarında Tevrat ve İncil’de yazılı bulacakları o Resûl’e. o Ümmî Peygamber’e ittiba ederler (uyarlar). O, onlara ma‘rûf ile emreder ve onları münkerden nehyeyler ve temiz  şeyleri kendileri için helâl, murdar şeyleri üzerlerine harâm kılar. Sırtlarından ağır yüklerini ve üzerlerindeki bağları, zincirleri indirir atar. O vakit ona îmân eden, ona kuvvetle tâzim (hürmet) eden, ona yardımcı olan ve onun nübüvvetiyle berâber indirilen nûru takip eyleyen kimseler; işte o murada eren saadet ehli onlar...” El-A’raf sûresi: 7/157: 

-“Ey insanlar! Haberiniz olsun, ben size hepinize Allah’ın resûlüyüm. O Allah ki, bütün semâvat ve arz’ın mülkü O’nun. O’ndan başka ilâh yok. Hem diriltir, hem öldürür. Onun için, gelin, îmân edin, Allah’a ve Resûlü’ne… Allah’a ve Allah’ın bütün kelimelerine îmân getiren o ümmî peygamber’e ve ittiba edin (uyun ona) ki hidâyete erebilesiniz.” El-A’raf sûresi: 7/158: 

ümmî vasfı (yani okuma ve yazmasının olmaması)  Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri, için bir medhtir, övgüdür. Ebû Suûd tefsiri (İrşad-ü akli’s-Selim): c. 3, s. 281; 

Ümmi kelimesi, okuma ve yazma bilmemek manasınadır. Hadis-i şerifte varid oldu:

-“Biz (Araplar) ümmi (okuma ve yazması olmayan) bir ümmetiz. Bizler, yazı yazmaz ve ayı (zamanı) hesap etmeyiz.” Sahih-i Buhâr: 1814;  Sahih-i Müslim: 1080; Ebû Davud: 1319; Nesaî:2140; İmam Ahmed: 5017; İbn-i Ebî Şaybe: 9604; Beyhakî: 7989;

Burada geçen ümmi kelimesi hakkında bazı müfessirler buyurdular:

Tefsîr-i Kebîr (Fahreddin-i Razî Hazretleri, buyurdu): Ümmi Arap sıfatı üzere olanlardır…Arapların okuma ve yazmaları (umumiyetle) yoktu.  Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretleri de böyleydi. Okuma ve yazması yoktu. Tefsirul-Kebir: c. 15, s.23;   

Kurtubî tefsiri buyurdu: İbn-i Abbas  (Radiyallâhü anhü) Hazretlerinden rivayet olunudu: Sizin peygamberiniz, okumaz ve yazmazdı…” El-Camiu li Ahkamil-Kur’ân: c. , s. 268; 

Ebu Suud Efendi tefsiri, buyurdu: Doğduğu gibi kalan, okuma  ve yazması olmayan demektir. Ebû Suûd tefsiri (İrşad-ü akli’s-Selim): c. 3, s. 279; 

Daha Önce Kitap Okuması ve Yazması Yoktu

 Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin daha önce kitap okuması veya yazı yazması yoktu.

Sen bundan evvel kitab okur değildin; hâlâ da elinle yazı yazmazsın. Öyle olsaydı mubtiller (kâfirler, münafıklar ve şüphe ehli) şüphelenebilirlerdi El-Ankebût sûresi: 29/48: 

Bu ayet-i kerimin aksini ifade etmek; Kur’ânr-ı kerimin aksini dile getirmektir… Kişiyi küfre götürür. Bundan Allaha sığınırız.

Rasûlüllâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)  Hazretlerinin okuma ve yazmasının olmaması; kendisi için büyük bir şeref ve izzettir. Asla eksiklik değildir. Çünkü Kur’ân-ı kerim mü’cizedir. Ümmi bir Nebî (peygamberin) Allahtan getirdiği bir kitaptır. Kur’ân-ı kerim, kendisine inanmayan veya kendisinin beşer sözü olduğunu iddia edenlere;

Eğer kulumuza ceste ceste (parça parça) indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphede iseniz, haydi onun ayarından bir sûre meydana getirin!.. Ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın!.. Eğer sâdıksanız bunu yapın!.23 Yok yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde -çırası insanlarla o taşlar olan- o ateşten sakının!.. O, kâfirler için hazırlandı! Bakara sûresi: 2/23-24: 

Âyet-i kerimenin bu hükmü,  Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerinin bazı semavi veya beşerî kitapları okuyarak; Kur’ân-ı kerimi yazdığını idda edenleri içine almaktadır. Öyleyse sizde bu gün tekniğin geliştiği bu çağda, Kur’ân-ı kerimin bir ayet veya bir sûresinin benzerini getirin! Haydi bütün adamlarınızı toplayın! Bir araya getirin. Eğer siz, Kur’ân-ı kerime ve  Rasûlüllâh (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem)  Hazretlerine iftira etmeye devam edeseniz; sizin varacağınız yer, yakıtı insan ve ateş olan cehennem ateşidir.   Peygamber Efendimiz (Sallallâhü Aleyhi ve Sellem) Hazretlerine iftira eden bu sapık kişilerin batıl inançlarından tevbe etmeleri ve yersiz söylemlerinden vaz geçmeleri gerekir. İman ve salih amel  ile kendilerine ıslah etmeler lazım. Kaynak: Tergib ve Terhib tercüme ve şerhi: Dr. Ömer Faruk Hilmi;

 

Yorumlar