TÜRKİYE ULUSLARARASI AÇIK YÖNETİM ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILDI!

TÜRKİYE ULUSLARARASI AÇIK YÖNETİM ORTAKLIĞINDAN ÇIKARILDI!

Açık Yönetim Ortaklığı ( Open Government Partnership)

OGP olarak bilinen Açık Yönetim Ortaklığı, şeffaf ve hesap verilebilir kamusal kararların alınması, vatandaşların ve sivil toplumun karar alma ve uygulama süreçlerine katılımının güçlendirilmesi, yolsuzlukla etkin bir biçimde mücadelenin sağlanması ve yeni teknolojiler ile yönetişimin güçlendirilmesi yönünde somut adımlar atılması amacıyla 2011 yılında kurulan ve 2017 yılı itibariyle 70 üye ülkesi olan çok taraflı bir girişimdir.

Açık yönetim ortaklığına 2011 yılında katılan Türkiye’nin üyeliği ilk eylem planı doğrultusunda ortaya koyduğu taahhütler ile ilgili her hangi bir ilerleme kaydedilmemesi üzerine 2016 yılında pasif duruma alınmıştır.

OGP kapsamında verilen taahhütlerin yerine getirilerek sürecin yeniden ele alınması ve kamu sivil toplum işbirliğini geliştirecek şekilde etkin hale getirilmesi önem taşımaktadır.

Türkiye’nin Açık Yönetim Ortaklığı Süreci

Açık Yönetim Ortaklığı’na kurulduğu yıl katılan Türkiye’nin 2012-2013 dönemi için sunduğu Ulusal Eylem Planında, kamuoyu ile daha fazla bilgi paylaşımı sağlanması, politika yapma ve karar alma süreçlerine vatandaş ve sivil toplum katılımının artırılması, farkındalık artırıcı faaliyetler düzenlenmesi ve taraflar arasında diyalogun artırılması yönünde temel hedeflere yer verilmiştir.

Türkiye’nin hazırladığı ilk Ulusal Eylem Planı’nda kamu yönetiminin bütünlüğünü sağlamak ve kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak amacıyla çeşitli taahhütler yer almıştır. Bu taahhütlerin nihai hedefleri arasında vatandaşların ve sivil toplum kuruluşlarının politika ve yasa yapım süreçlerine aktif katılımının sağlanması bulunmaktadır.

Saydamlık.gov.tr Portalı aracılığı ile şeffaflık, hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele alanında yürütmekte olduğu strateji ve projelerin yanı sıra kanun tasarıları ve uygulama aşamaları ile ilgili olarak vatandaşların bilgilendirilmesi, vatandaşlardan düzenli olarak geri bildirim alınması ve bu konularda aktif katılımlarının teşvik edilmesi verilen taahhütler arasındadır.

Kamuda Saydamlık ve Açıklık Danışma Platformu’nda kamu temsilcileri, özel sektör temsilcileri ve STK’ların da yer alması ve yıllık değerlendirme toplantılarına katılarak görüşlerine başvurulması da eylem planında yer almıştır.

Yolsuzluğun nedenlerinin belirlenmesi, risk alanlarının tespit edilmesi ve önleyici tedbirlerin ortaya koyulması için kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli paydaşlar tarafından hazırlanan raporların yanı sıra, STK’ların çalışmalarının da göz önüne alınması gerektiğinin altı çizilmiştir.

Vatandaşların politika yapma süreçlerine aktif katılımını desteklemek amacı yönünde bir hedef olarak düzenleme.gov.tr portalının açılması Ulusal Eylem Planı’nda bulunan taahhütler arasındadır.

Bu portal aracılığı ile hükümetin gündeminde olan yasa, yönetmelik ve tebliğlerin hazırlık aşamasına vatandaşlar, özel sektör ve diğer ilgili paydaşların katılımlarının sağlanması taahhüt edilmiştir. Harcama.gov.tr ile kamu harcamaları ile ilgili verilerin daha bütüncül ve kullanıcı dostu bir formatta paylaşılması da eylem planında yer alan bir diğer önemli taahhüttür.

Yorumlar