Teröre dış destek ve terörle mücadele-2

Teröre dış destek ve terörle mücadele-2

A-Terör, Terörizm ve Bölücü Terör Kavramları    

Terör kavramı: Latinceden türetilen terör kavramının Türkçedeki karşılığı “korku” dur. Aynı zamanda dehşet ve tehdidi de içerdiğini söyleyebiliriz. Dehşet, totaliter rejimlere has bir özellik sayıldığı halde, bu tür rejimlerin diğer özellikleri arasında kaybolup gitmiştir. Her terör olayının aynı olduğu düşünülmemelidir. Psikopat ve akli dengesi yerinde olmayanların, kendi koşulları altında terör yaratacağı da düşünülebilir. Öte yandan adi suçluların kendi amaçlarına ulaşmak için bilerek ya da bilmeyerek  işledikleri fiiller de terör oluşturabilir.

Terörizm kavramı: Terör ve terörizm kavramları birbirinden farklı kavramlardır. Terörden farklı olarak terörizm, siyasal amaçlar için örgütlü, sistemli ve sürekli olarak terör kullanmayı bir yöntem olarak benimseyen strateji anlayışıdır. Bu anlayış azınlığın amacını, demokratik ve normal yollardan gerçekleştirmeyeceğini anlayıp, amacına dehşet ve terör yoluyla topluma korku salarak varmaya çalışır. Terörizmin kesin bir tanımını yapmak, özellikle uluslararası terörizm kavramına açıklık getirmek, oldukça güç bir iştir. Hemen her ülke terörizmi farklı bir biçimde tanımlamaktadır. Bu da terörizmin tek bir tanımının yapılması konusunda görüş birliğini zorlaştırmaktadır. Bir tanıma göre “terörizm, toplumun yapısını ve kamu otoritesini yıkmak, rejimin temel niteliğini değiştirmek için korkutma, sindirme ve şiddet eylemlerinin bütünüdür.” İkinci bir tanıma göre “ terörizm, belirli bir sosyal ve siyasal amaç için toplumun bütünü ya da bir kesimini yıldırmak, sindirmek, gerektiğinde ortadan kaldırmak amacıyla grupların, amaçlarına ulaşıncaya kadar her türlü şiddet eylemlerini ihtiva eden sıralı  hareketlerdir.” Üçüncü bir tanım göre ise “terörizm, adam kaçırmadan cinayete kadar uzanan şiddet eylemlerinin tümüdür.” Bu tanımları uzatmak mümkündür. Diğer yandan 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre “terörizm, baskı, şiddet, korkutma, sindirme, yıldırma veya tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini ve genel sağlığı bozmak, bir örgüte mensup kişi ve kişilerce girişilecek her türlü eylemlerdir”  biçiminde  tanımlanmaktadır.

Yukarıda verilen tanımlar ışığında kesin görüş birliği içinde olunan bir tanım her ne kadar söz konusu olmasa da tanımlarda, bazı ortak unsurların yer aldığı göze çarpmaktadır.

Bunlar sırasıyla şunlardır: 

           -  Ortada bir şiddet eylemi yada şiddet eylemi yapılacağı tahdidinin bulunması,

           - Şiddet eylemi yada tehdidinin bir devlet, örgüt, parti, sosyal sınıf  yada bir kişi tarafından yapılması,

            - Şiddet eyleminin toplumda yaratmış olduğu korkunun; siyasi, sosyal, ideolojik, etnik, dini, ekonomik vb. hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanarak kullanılması,

            - Şiddetin hukuk dışı olarak kullanılmasıdır.

Bölücü terörizm kavramı: Etnik ve milliyetçi ayrılıkçılığa dayanan terör eylemlerine katılan örgütler ve eylemler bu başlık altında toplanmaktadır. İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA), Bask Ülkesi ve Özgürlüğü (ETA), Türkiye’de PKK vb. örgütler bu konumda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra terörizmin türlerine ilişkin olarak bölücü terörizmden başka yukarıdan terör(mevcut siyasi düzeni zor kullanarak korumak), aşağıdan terör(kitle hareketleri ile siyasi düzene yönelik terör hareketi), ideolojik terörizm, ırksal terörizm (Almanya’da Neo-Nazi hareketleri, ABD’de zencilere yönelik terör hareketi), dinsel terörizm(Herhangi bir dinin şiddet kullanılarak yayılması) vb. terörizm türleri  bulunmaktadır.

             

      

KAYNAKÇA

  • – BAŞAR, Cem  -“Terör Dosyası ve Suriye”  Uluslar arası İlişkiler Araştırma Merkezi yayınları,  Lefkoşe , 1996.
  • – BÖLÜKBAŞI, Süha – “Türkiye ve yakınındaki Ortadoğu” Dış Pol. Ens. Yayınları, Ankara, 1992.
  • – DENKER M., Sami -  “Uluslar arası Terör, Türkiye ve PKK” Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1997.
  • – FULLER, e. Graham-  Çev. Özden ARIKAN, “Kuşatılanlar:İslam ve Batının Jeopolitiği” Sabah kitapları, İstanbul, 1996.
  • –KOCAOĞLU, Mehmet -“Uluslararası İlişkiler Işığında Ortadoğu” , Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1995.
  • – MANİSALI, Erol – “Ortadoğuda Yeni Dengelerin, Doğu Akdeniz’den İç Asya’ya Uzanan Eksene Oturması ve Türkiye” , Su Sorunu, Türkiye ve Ortadoğu, Bağlam Yayınları, İstanbul, 1993.
  • – ORAN , Baskın – “Kalkık Horoz: Çekiç Güç ve Kürt Devleti”, Bilgi Yayınevi, Ankara,  1996. 
Yorumlar