788 Defa Okundu

Hukuk Reformu: Türkiye'de yeni anayasa yapılmasına ilişkin hususları ve darbe anayasasından bir an evvel kurtulunması gerektiğini İstiklal Gazetesinde yayınlanan Yeni Anayasa başlıklı, 1982 12 Eylül askeri darbesi ürünü olan Siyasi partiler ve Seçim kanunlarının tümden değişmesi gerektiği hususlarını yine aynı saygın Gazetede yayınlanan Siyasi Partiler ve Milletvekili Seçimi Kanunu ile Seçim Kanunu başlıklı yazılarımda etraflıca belirtmiştim.

Ayrıca Türkiye'de vahşice işlenen kadın ve çocuğa yönelik taciz-tecavüz-cinayet suçlarının, kasten adam öldürme suçlarının, Devlete karşı işlenen büyük suçların önlenmesi, en temel hak olan yaşam hakkının korunmasını teminen idam cezasının geri getirilmesi gerektiğini yukarıda adı geçen saygın Gazetede yayınlanan İdam başlıklı yazımda; yine pek çok suça kaynaklık eden, pek çok disiplin, felsefe ve tüm ilahi dinlerde yasaklanan, toplumsal düzenin bozulmasının kökeninde yatan en temel faktörlerden biri olan zina fiilinin suç sayılması hususunu, adı geçen Gazete yayınlanan Zina başlıklı yazımda detaylı olarak belirtmiştim.

Bununla birlikte kamu güvenliği ve yaşam hakkının korunması bağlamında ateşli silahların yasaklanması hususunu Ateşli Silahlar, insan hakları ve özgürlükler bağlamında Demokrasi ve Özgürlük Meydanları açılması hususunu Demokrasi ve Özgürlük Meydanları, insan hakları ile din ve vicdan özgürlüğü ve de hakkaniyet  bağlamında ise Cuma gününün resmi hafta tatili ilan edilmesi hususunu Cuma Tatili başlıklı, yaşam tarzları  ve tercihlere saygı gereği kaynakların sömürülmemesi ve üretime yönlendirilmesi ile Milli servetin faiz baronlarına aktarılmasının engellenmesini teminen faizsiz bankacılık, finans ve sigorta sistematiğini işletecek Devlet fonu kurulması gerektiği hususunu da Faiz başlıklı, son olarak Türkiye'de tarım ve hayvancılık sorunlarının çözümü ve sektörün kalkındırılması ile işsizlik probleminin ortadan kaldırılması hususunu ise Türkiye'de Tarım ve Hayvancılık Sorunu başlıklı adı geçen Gazetede (İstiklal) yayınlanan yazılarımda detaylı olarak belirtmiştim.

Yukarıda ifade ettiğim yazılarımda, belirttiğim hususların yanı sıra tüm hukuk düzeni, tüm kanunlar, tüm meri mevzuat yeni bir felsefe, anlayış, Milli ve tam bağımsız bir tavır ile Devletin ve Milletin sahip oldu doğrucu ve ilerici tüm medeni, tarihi, kültürel, maddi ve manevi değerlere bağlı kalınarak, çağdaş bir çerçevede sıfırdan ele alınmalı, gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

Tüm bu konular bağlamında reformları kısa ve maddeler halinde vereceğim.

Hukuk Reformu kapsamında  şunlar yapılmalıdır:

1- Hukuk reformunun birinci amacı, Türkiye'yi her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak olmalı,

2- Hukuk reformunun ikinci amacı Türkiye'de, barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması; demokrasi, insan hakları ve hukukun  üstünlüğünün en üst seviyeye çıkarılması; medeni, zengin ve müreffeh (gönenç) bir toplumun oluşturulması; adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi olmalı,

3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ülkesi ve Milletiyle bölünmez bütünlüğü anlamına gelen üniter yapıyı koruyan, yönetimde istikrar anlamına gelen Başkanlık sistemini koruyan ve önceleyen, medeniyet ve Milli kültür değerleri ile insan haklarına dayalı ve bağlı, özgün ve sivil, demokratik ve çağdaş sıfırdan yeni bir Anayasa yapılmalı ve yazılmalı,

4- Türk hukukunda ve Türk siyaset tarihinde darbe ve darbeler ürünü tüm kanunlar ve mevzuat kaldırılmalı,

5- Darbe ürünü Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları yenilenerek demokratik ve çağdaş hale getirilmeli,

6- Partilerdeki lider sultasına ve jakobenizmine son verilmeli, genel başkan 5 yıllığına en fazla 3 dönem seçilebilmeli, üst üste 3 genel seçim kaybeden genel başkanın istifa etmesi zorunluluğu getirilmeli,

7- Milletvekili, belediye başkanı, il-ilçe teşkilat başkanlarının yarısı Parti başkanı değil, resmi  ön seçim yoluyla delegeler tarafından seçilmeli, delegelerin de yarısı resmi seçimle halk tarafından seçilmeli, 

8- % 10 seçim barajı kaldırılmalı ve 0'a indirilmeli, her vekil için bir seçim bölgesi olacak şekilde, Ülke 600 seçim bölgesine ayrılarak, dar bölgeli mutlak çoğunluk sistemine geçilmeli (Bu sistem yönetimde istikrar, temsilde adalet ilkesini mutlak surette hayata geçirecektir),

9- Yargıtay ve Danıştay birleştirilmeli, yargı birliği sağlanmalı,

10- Ceza yargısında yargılamalar ilk derece ve temyiz aşamasında ayrı ayrı 3'er ay, hukuk yargısında ise yargılamalar ilk derece ve temyiz aşamasında ayrı ayrı 6'şar ay içinde bitmeli,

11- Yargılamaların öngörülen kısa sürelerde bitmeleri, uzun yargılama sürelerinin önlenmesi için yargıdaki tüm hakim ve savcı kadro ve personel açıkları kapatılmalı,

12- Ceza yargısında iyi hal indirimi ve verilen cezaların ⅔ ( üçte iki) oranının uygulanması kaldırılmalı, cezaların tamamı uygulanmalı,

13- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, insan hakları ile tüm vatandaşların can, mal, ve namus güvenliğinin korunması ve de CAYDIRICILIĞIN temini amacıyla ceza mevzuatındaki tüm cezalar 3 kat arttırılmalı,

14- Savaş, yakın savaş, terör, askeri darbe, kasten cinayet, çocuk ve kadınlara yönelik tecavüz suçlarında İDAM cezası getirilmelidir,

15- Hukuka ve kurallara uyan vatandaşların haklarının korunması adına, genel af ve özel af kavramı hukuk mevzuatından, bir daha geri gelmemek şartıyla, tamamen kaldırılmalı ve yasa hükmü ile af yasaklanmalı,

16- Kök neden olan, pek çok suçun kökeninde yatan temel faktörler arasında yer alan, toplum ve ailenin çürüme nedenlerinin başında gelen bir sosyolojik olgu olan zina suç sayılmalı,

17- Asker, polis, mit personeli, korucu, infaz koruma memuru (gardiyan) özel güvenlik, zabıta, ormancı, çoban, belediye mücavir alanı dışındaki mahalle ve köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç olmak üzere toplum genelinde ateşli silahlar yasaklanmalı, silah taşıma ve bulundurmaya ciddi ağır cezalar getirilmeli,

18- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele bağlamında polis ve jandarmanın silah kullanma yetkileri arttırılmalı, kolluk kuvvetlerine ihtara uymayan ve kaçan suçlunun vurularak etkisiz hale getirilmesi yetkisi kesin olarak verilmeli ve suçlunun vurulması sonucunda ölümü halinde kolluk kuvvetleri suçsuz sayılmalı,

19- Toplumsal demokrasi bilincinin ve toplumsal kültürün yükseltilmesi; düşünce ve ifade özgürlüğü ile önceden izin almaksızın, silahsız, saldırısız ve barışçıl toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hak ve özgürlüklerin gereği ve kesintisiz sağlanması amacıyla her ilde demokrasi ve özgürlük meydanları açılmalı, bu meydanlarda polis ve basın bulunmalı, her gün 08:00-17:00 arasında açık olacak bu meydanlarda özgürlük kürsüsü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme alanı bulunmalı, dileyen ve isteyen her vatandaş bu meydanlarda önceden izin almaksızın, silahsız ve saldırısız, 10 dakika süre ile terör, şiddet, küfür, hakaret içermemek, devlet sırlarını ifşa etmemek şartıyla düşünce ve ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkını serbestçe kullanabilmeli,

20- Türkiye nüfusunun tamamına yakınının Müslüman oldu gerçeği göz önünde bulundurularak insan hakları, din  ve vicdan özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, adalet ve hakkaniyet gereği; sadece Batı dünyası ile değil, aynı zamanda Doğu, Kuzey ve Güney dünyası ile de ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, bunlardan geri kalınmaması amacıyla Cuma günü resmi hafta tatili ilan edilmeli (Seçenekli olarak hafta sonu tatil günleri Cuma-cumartesi-pazar, Cuma-cumartesi, perşembe-Cuma olabilir. Birinci seçenekte çalışma günlerinde mesai 08:00-20:00 arası 10 saat olmalıdır.),

21- Ulusal ve küresel vampirlerin Milletin kanını emmemesi, Milletin kaynaklarının faiz baronlarına aktarılmaması, haksız kazançların önlenmesi, birikimlerin reel sektöre yönlendirilmesi amacıyla; faize bulaşmak ve saplanmak istemeyen vatandaşların yaşam tarzları, tercihleri ve insan haklarının gereği faizli sisteme alternatif olarak faizsiz bankacılık, finans ve sigorta sistemi kurulmalı, bu sistemin işlerliğinin sağlanması için isteğe bağlı üyelik esaslı Devlet Fonu kurulmalı, fona üye olan vatandaşlardan cüzi ve makul vatandaşlık primi alınmalı, üyeler her türlü ihtiyaçları için (ev, araba, ihtiyaç, tüketici, proje, iş kurma, fabrika açma kredisi; ev, araba, tarla, işyeri, fabrika vb. zarara uğraması nedeniyle sigorta kapsamında zararını karşılamak üzere ödünç para çekme) faizsiz kredi çekebilmeli ve sigorta kapsamında hasar gören varlıklarının zararlarını karşılamak üzere aynı tutarı geri ödemek şartıyla ödünç çekebilmeli yada sigorta tarafından ödenen zarar faturasının tutarı faizsiz olarak geri ödenebilmeli,

22- Silah, enerji ve ilaç sanayinden sonra Milli güvenliği ilgilendiren ve stratejik 4. sektör olarak gıda, tarım ve hayvancılık sektörü belirlenerek sistematik Devlet politikası çerçevesinde tarım ve hayvancılık altyapısı ile tarım ve hayvancılık altyapısına dayalı hafif sanayi, çok ciddi teşvik ve desteklerle çiftçiler ve işletmeler sistematik bir şekilde kalkındırılmalı; ithalata gidilmeksizin ucuz elektrik, su, gübre, mazot, elektrikli traktör, yem üretim ve tedarik zinciri kurulmalı, bu alanda Devlet ve özel sektör işbirliği yapmalı, Devlet belirleyici ve öncü olmalı, ilgili mevzuat düzenlemeleri ile TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi), THO'ne (Tarım ve Hayvancılık Ofisi) dönüştürülmeli; sektörde yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın arttırılması, Türkiye'nin işsizlik sorununun çözülmesi amacıyla kurulacak THO aracılığı ile yurdun dört bir yanına, uygun ve gerekli yerlere yem fabrikaları, Karadeniz bölgesinde çay fabrikaları, çikolata fabrikaları, et ve et ürünleri entegre tesisleri, süt ve süt ürünleri entegre tesisleri, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde ay çiçek yağı, zeytin yağı fabrikaları, salça fabrikaları, meyve suyu fabrikaları, et ve et ürünleri entegre tesisleri, süt ve süt ürünleri entegre tesisleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde ağırlıklı olarak et ve et ürünleri entegre tesisleri ile süt ve süt ürünleri entegre tesisleri açılmalı; Yurt genelinde THO satış mağazaları kurularak THO tarafından üretilen tüm tarım ve hayvancılık ürünleri satışa sunulmalı; çay, fındık, susam, şeker pancarı, ay çekirdeği, pamuk vb. endüstriyel tarım ürünleri ile incir, üzüm, kayısı, narenciye, yaş sebze ve meyve vb. tarım ürünlerinin üretimi THO tarafından desteklenmeli ve alım garantisi verilerek üreticiden değeri üzerinden alınmalı; THO Türkiye genelinde tüm tarım ve hayvancılık üreticilerinin ve çiftçilerin kimsesi, en yakın dostu ve en güvenilir sığınağı yapılmalı; THO, yurt genelinde topladığı ve depoladığı, ürettiği mamül tüm tarım ve hayvancılık ürünlerini öncelikle iç piyasada değerlendirerek halkın ihtiyaçlarını karşılamalı, sonrasında ihtiyaç fazlası tüm ürünleri sistematik, stratejik ve uzun vadeli olarak tüm dünyaya (Asya, Avrupa, Amerika, Afrika, Uzak doğu, Çin-1.5 milyar nüfus, Hindistan-1.4 milyar nüfus,) İHRAÇ etmeli; THO görev, sorumluluk, yetki ve teşkilat yasasıyla, misyonu vizyonu ile, Ülkenin stratejik kurumlarından biri olmalı,

Dır…!!!

Reformların gerçekleştirilmesi, Türkiye'nin SÜPER GÜÇ olma yolunda çok hızlı ilerlemesini sağlayacaktır. 

Reformların bir an önce gerçekleştirilmesi dileğiyle!

Saygı ve selamlarımla... 

    

 

          

 

 

 

   

   

   

Yorumlar