1540 Defa Okundu

Osmanlı büyük bir medeniyettir.

Çok büyük bir devlettir.

Başbuğ Alpaslan Türkeş’in tabiri ile;

Türk milletinin en büyük eseri Osmanlıdır.

Osmanlı büyük olduğu kadar,

Düşmanları da büyüktür.

Türk milletinin en büyük düşmanı İngilizler,

Osmanlıyı yıkarak, dünya nimetlerine sahip oldu.

Bunun için de 1700 lü yıllarda Osmanlıyı yıkmak için planlar yaptı.

(Bir İngiliz casusunun itirafları- ihlas yayınları)

O zaman 5000 casus gönderdi.

Her meslekten vardı. Tarikat şeyhleri, fakihler, fahişeler,

Doktorlar, marangozlar, imamlar v.s…

                ***

Bütün Hıristiyan Batılılar,  yeniden  Osmanlı gelmesin diye,

Kurduğu misyoner teşkilatının adına oryantalizm dedi.

Biz onlara doğucu yani müsteşrik diyoruz.

Bunlar teolog havası ile Müslüman ilahiyatçıları eğitiyorlar.

İlahiyat fakültelerinde Fıkıh değil, fıkıh usulü,

Hadis değil, hadis usulü, tefsir değil, tefsir usulü okutarak,

İslam’ı tartışmaya açıyorlar.

                ***

İslam dünyasındaki, fakirliği, ve yoksulluğu,

Ve hatta cahilliği İslam imanının eksikliğine,

İslam’ın geri kalmışlığa sebep olduğunu ileri sürerek,

Cahil Müslümanların imanını zedeliyorlar.

Halbuki geri kalmışlığımız. Devletimizi kaybettik ondandır.

Yani balık baştan kokar.

İslam dünyasındaki koku ondandır.

Bilhassa Osmanlı dönemindeki geri kalmışlığı,

Yavuz’un Mısır seferinden sonra,

Osmanlı ulemasının Eşari itikadına  girdiğini ileri sürerek,

Geri kalmışlığın sebebini ona yoruyorlar.

Eşari itikadında “sinek kanadını kımıldatsa Allah’tandır.” Denir.

Yani her insan için bir yazılım vardır.

Hiç kimse bu trendin dışına çıkamaz denmektedir.

Halbuki, Osmanlı alimleri, Hiç Eşari olmadı.

Hepsi İmam Maturidi itikadına bağlı idiler.

Çünkü Hanefiler, Maturidi;  Şafiler de Eşari idi.

Maturidiye göre  “Allah irade, akıl vermiş yaptıklarından sorumlusun,”

Osmanlı uleması hatta çocukları eğitirken,

Rabbim Allah, kitabım Kuran, peygamberim Hz Muhammed(sav),

İtikad da İmamım Maturidi, Amelde imamım İmamı azam Ebu Hanife olarak öğretildi.

Osmanlı fakihleri  ve kadıları bu çizgiden hiç ayrılmadı.

Onun için İslam hukuku;

 Kitap, sünnet, İcmai ümmet ve kıyası fukaha  ile hükümler verdi.

Hayat tarzı, Hanefi ilmihallerine göre düzenlendi.

Oryantalıstler, Maturidi itikadındaki cüzi iradeyi,

Külli irade olarak yorumlayıp, akla, Allah’ın sıfatlarını vererek şirk koştular.

Onun için de kadere inanmadılar.

Bizdeki ilahiyatçıların büyük çoğunluğu akla taptıkları için hem müşrik,

Hem de kadere inanmadıkları için kafirdir.

                ***

Ama oryantalistler,

Türk ilahiyatçıları ve Mısır El Ezher hocalarını (bunların çoğu masondur)

Yoldan çıkararak, İslam’ı suçladılar.

Bilhassa geçen asırda M.Abduh, C Afgani, Reşit Rıza gibi mason sapıklar,

İslam’ı ve Osmanlıyı suçladılar.

Bu gün de aynı politika izleniyor.

                ***

Osmanlının geri kalma sebebi,

İpek yolu, Ümit burnundan  yapılınca,

Ticarette ipek yolu ile zengin olan Osmanlı bütçesi çöktü.

Yeniçerilere verilen ulufe ve maaşlara bakır katıldı.

Asker ile padişahın arasında güven  kayboldu.

Yeniçeri savaştan kaçar oldu.

Padişahlara isyan edip,

 İstedikleri  ehliyetsiz ve ahlaksız kişileri sadrazam ettiler.

Asırlarca devlet kilitlendi.

Sonra yeniçeri ocağı kaldırıldı.

Askersiz kaldık. Navarin’de donanmamızı yaktılar.

Ruslar Balkanlardan girdi.

Onu defetmek için İngilizler İstanbul’a girdi.

Ondan sonra padişahları tehdit ederek,

Masonları başa getirdiler.

Osmanlıyı yıktılar.

Şimdi Türkiye’yi yıkmak istiyorlar.

Ama Allah bizimledir.

Yorumlar