776 Defa Okundu

Sur İçi Evliyaları kadar İlim ehli ve bir çok alanda donanımlı zevatları ile de meşhurdur. Fatih ( Sur İçi ) deyince manevi ziyarette ilk gönle/akla düşen mekan Şeyh Mehmed Emin Tokadi Hazretlerinin sırlı bir şekilde medfun olduğu feyizli yerdir. Hazreti Mehmet Emin Tokadi ile beraber huzur-u devlette medfun manevi ve zahiri bakımdan donanımlı bir zat olan Müstakimzade Süleyman Sadeddin Efendi’ye yolumuz düşecek bu yazımızda.

Receb 1131’de (Mayıs-Haziran 1719) İstanbul Atikalipaşa semtinde dünyaya geldi. Babası, Beyazıt’taki Sadrazam Seyyid Hasan Paşa Medresesi müderrislerinden Mehmed Emin Efendi’dir. Şam ve Edirne kadılıklarında bulunan dedesi Mehmed Müstakim Efendi’ye nisbetle “Müstakim zade” diye şöhret buldu. Babasının yanı sıra Fâtih Camii imamı Seyyid Yûsuf Efendi, Yemliha Hasan Efendi, Hanîf İbrâhim Efendi, Abbas Vesim Efendi gibi âlimlerden ders aldı, Arapça ve Farsça öğrendi. Sülüs ve nesihi Eğrikapılı Mehmed Râsim, ta‘lik yazıyı önce Fındıkzâde İbrâhim, ardından Kâtibzâde Mehmed Refîî efendilerden öğrenerek kendini yetiştirdi. Nakşibendî-Müceddidî şeyhi Hz. Mehmed Emin Tokadî’ye intisap ederek yedi yıl hizmetinde bulundu, kendisinden tarikat hilâfeti ve hadis icâzeti aldı.1158 (1745) yılında mürşidinin ve arkasından annesinin vefatı üzerine derin bir üzüntüye kapıldı. Sağlığına iyi gelir düşüncesiyle Bursa’ya giderek bir süre orada kaldı. Dedeleri ve babası gibi ilmiye sınıfına girmek isteyen Müstakimzâde, 1164’te (1751) babasının ölümünden birkaç ay sonra Seyyid Murtaza Efendi’nin şeyhülislâmlığı döneminde açılan müderrislik imtihanına girdi. 

Hayatının son döneminde yapılan müderrislik teklifini kabul etmedi. Başta tasavvuf olmak üzere dinî ilimlerin hemen hepsinde, dil ve edebiyat sahasında çok sayıda eser kaleme aldı. Şairlik yönü de bulunan Müstakimzâde tarih düşürmede çok başarılıdır ve birçok eserinin adı ebcedle telif tarihini vermektedir. Ömrünü yoksulluk içinde geçiren Müstakimzâde hiç evlenmemiş, geçimini kitap istinsah ederek sağlamıştır. 

10 Şevval 1202’de (14 Temmuz 1788) vefat etti ve Zeyrek’te Pîrî Paşa (Soğukkuyu) Camii hazîresinde medfundur.

Yorumlar