6200 Defa Okundu

                            “Kâinattaki Herşeyin Çift Yaratılması Mucizesi”

“Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir.”  (Yasin: 36.)

İlim ve hikmet hazinesi Kuran’dan, her biri ayrı bir mucize hüviyetindeki ilmî hakikatlere örnekler vermeye devam ediyoruz. Böylece Kuran’ı ve İslam’ı ilim dışı göstermeye çalışan bedbahtların, ya bazı karanlık merkezlere hizmet etmek niyetiyle kasıtlı davrandıkları ya da Kuran karşısında kulaklarını tıkadıkları, gözlerini de kapatarak kör ve nankör oldukları ayan beyan ortaya çıkmaktadır. Bu da, kalp mühürlenmesi, akıl tutulması ve neticede hidayetten engellenme anlamı taşımaktadır.

I- HER ŞEY ÇİFTLER HALİNDE YARATILMIŞTIR

Kuran’da bütün mahlûkatı kuşatan genel bir kaide olarak “her şeyin çift yaratıldığı” anlatılır. Bunu şu ayetlerden anlıyoruz:

“Yerin bitirdiklerinden, nefislerinden ve bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan (Allah) her türlü eksiklikten münezzehtir.”  (Yasin: 36.)

“Her şeyden de çift çift yarattık. İyi düşünürsünüz diye.” (Zariyat: 49.)

Evet, bu ayetlerde bütün mahlûkatın, canlı cansız, maddi manevi her şeyin çiftler halinde yaratıldığı haber veriliyor. Buradaki ilmî hakikate geçmeden evvel, bu ayetlerden zımnen çıkan şu neticeye işaret edelim:

Çift yaratılmış olmak, bütün mahlûkatın bir benzerinin yahut zıddının olduğu anlamına gelir. Eşya zıddıyla kaimdir prensibi de bu manada değerlendirilmelidir. Her şeyin yaratıcısı olan yüce Allah’ın ise eşi, benzeri, dengi, ortağı yoktur. Bunu şu ayetlerden anlıyoruz:

“… Onun benzeri (misli) hiçbir şey yoktur.” (Şûrâ: 11.)

“Hiçbir şey Ona denk ve benzer değildir.” (İhlas: 4.)

1- Çift Yaratılmak Bütün Mahlûkatı Şamildir

Kuran’da her şeyin çift yaratıldığının haber verilmiş olması bir mucizedir.

Kuran’ın indiği dönemde varlıklardaki bu çift olma özelliği az çok biliniyordu. Erkek dişi, karanlık aydınlık, gece gündüz vs. gibi…

Ama ilgili ayet-i kerimelerin işaret ettiği mana çok daha geniş ve derindir. Nitekim o zamanın insanları bu manayı anlayacak durumda olmadıkları için Yasin: 36’da mealen “ve bilmedikleri nice şeylerden” ifadesi kullanılmıştır.

İşte bu yazımızın konusu, ayetteki bu “bilmedikleri nice şeyler” meselesinin bir mucize olarak ortaya çıkışıdır.

“Kuran’ın indiği dönemde bitkilerin, hayvanların ve insanların erkek ve dişi olmak üzere çift çift oldukları bilinen bir husustu. Ama Yasin Suresindeki ayet-i kerime, onların bilmedikleri şeylere de işaret etmektedir. Bunun da anlamı şudur: Bitki, hayvan ve insanların dışında da çiftler bulunmaktadır. İşte bu, insanların bilmedikleri şeydi. Diğer taraftan Zariyat Suresindeki ayet-i kerimede kayıtsız ve şartsız olarak her şeyde çiftlerin bulunduğuna işaret vardır. Bu da çift oluşun yalnızca o gün için varlıkları bilinen bitki, hayvan ve insanlar hakkında söz konusu olmadığını göstermektedir.

Ve aradan asırlar geçiyor… İlim adamları atomu tanımaya başlıyor… Laboratuvarda araştırmalara koyuluyorlar. Ve atomun içinde “çift” enerji gücü olduğunu keşfediyorlar. Bunların biri artı, biri eksidir. Bunları birbirinden ayırmak halinde, son derece dehşetli, tahrip gücü yüksek sonuçlar ortaya çıkar. İşte çekirdek bombalarıyla atom bombalarının meydana getirdiği budur.[1]

2- Maddenin Her Türlüsünde Çiftleşme Olayı Vardır

Kuran’ın her şeyin çift yaratıldığını beyan etmesinin içine bütün maddesel âlem ve kimyasal etkileşmeler de girer.

Mesela su buharlarının denizlerden yükselip bulutlar halinde hareket etmeleri ve yüksek tabakalarda yoğunlaşarak yağmur olup tekrar yere düşmeleri, bir elektrik olayıdır. Yani artı ve eksi yüklerin birleşmesiyle / çiftleşmesiyle meydana gelir.

Maddenin en küçük yapısı olarak bilinen atoma bakalım: Atomda nötron ve proton ihtiva eden pozitif yüklü çekirdek ve bu çekirdeğin oluşturduğu merkez etrafındaki yörüngelerde çok hızlı dönen eksi yüklü elektronlar mevcuttur.

Atom ağırlığı ve elektron sayısı farklı farklı olmakla birlikte, bütün elementlerde bu artı - eksi münasebeti vardır. Yani bitkiler, hayvanlar ve insanlar âlemindeki çiftleşme olayı, bütün maddesel âlemde câridir.

Maddenin en küçük yapıtaşı olan atom planında bu çiftleşme şöyle gerçekleşir:

“Örnek olmak üzere şunu varsayalım: Elementlerden bir elementin elektronlarının oluşturduğu her bir halkasının 8 elektron olduğunu, son halkasının ise yalnızca 6 elektron olduğunu düşünelim. Son halkası 2 elektron ile biten herhangi bir element, bu element ile etkileşimi kabul eder. Ve böylelikle iki unsurdan birinin diğerini tamamladığı çiftleşme işlemi olan etkileşim tamamlanır.” [2]

Elementlerin birbiriyle böyle kimyasal etkileşmeye girmeyi kabul etmelerinden dolayı, çeşitli metallerin alaşımıyla yeni pek çok metal türü elde edildiği ve bunun bugün bütün dünyada yaygın bir uygulama alanı olduğu bilinen bir gerçektir.

“İşte Kuran-ı Kerim’in indiği dönemde hiçbir insanın bilmediği bütün bu bilgiler, yüce Allah’ın “her şeyden çift çift yarattık” buyruğunu tefsir etmektedir. Aynı şekilde bu şanı yüce Allah’ın kullarına haber verdiği ve gelecekte sırlarını kendilerine açıklayacağını, Kuran’ın indiği dönemde bilmediklerini belirttiği haberlerinin de gerçekleştiğini göstermektedir. Yüce Allah’ın “Onun gerçeğin ta kendisi olduğu kendilerine apaçık belli oluncaya kadar ayetlerimizi onlara hem afakta (dış dünyalarında) hem kendi nefislerinde göstereceğiz.” (Fussilet: 53.) buyruğunda olduğu gibi. Allah’ın insanlara hem kendi nefislerinde hem de afakta yarın neleri açıp göstereceğini kim bilebilir?” [3]

II- PARİTE TEORİSİ

Bilaistisna bütün mahlûkatın çiftler halinde yaratıldığını haber veren ayetler, fizik ilminde yeni ortaya konan bir teoriye, 14 asır evvelinden işaret etmektedir. Yani Yasin: 36 ve Zariyat: 49. Ayetler, aslında “parite teorisi”ni anlatır.

Bu gerçeği fizik ilminde ilk dile getiren, yani atom parçacıklarının da çift yaratıldığını, elektron karşısında pozitronun bulunduğunu tespit edip “parite kanunu”nu keşfeden Maurice Dirac, bilindiği üzere bu çalışmasıyla Nobel Ödülü almıştır. (Parite / Partiy Ezvac Teorisi)

SONUÇ:

Kuran, her şeyin çiftler halinde yaratıldığına işaret ederek, mahlûkata dair en büyük kanunlardan birini ortaya koyuyor.

Esasen âlemde ya genel kanunlar, ya da detay nev’inden olaylar vardır. Kuran genel kanunları ortaya koyarak, detayları insanların tefekkürüne havale eder. İşte onun yaş ve kuru her şeyi içine almasının manası budur. Ve bunun bir ispatı da bütün mahlûkatın çiftler halinde yaratılması kanunudur.

Yazımızı bu açık gerçeği inat ve ısrarla görmek istemeyenlerin yüzüne tokat gibi inen şu satırlarla noktalayalım:

“Kuran, çağımızın fizik ve astrofizik temel kanunlarının tamamını net bir şekilde açıklamaktadır. Dünyanın dönüşünden kürevî şekline, karadeliklerden atoma kadar çok açık tanımları getiren bu kitabın içinde eksik aramak, kendi iğrenç kafasının boşluğunda toplanan irini karıştırmaktır. Böylelerinin üzerine bütün galaksi ve atomların laneti yağmaktadır.” [4]

Devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

[1] M. Kutub, Benzerini Getiremezler, Çeviren: M. Beşir Eryarsoy, Beka Yayınları, İstanbul, 2007, s: 283.

[2] A.g.e., s: 283 – 284.

[3] A.g.e., s: 284.

[4] Haluk Nurbaki, İmanla Gelen İlim 2, s: 111.

Yorumlar