720 Defa Okundu

Tekkeve Evliya yazılarımızda yönümüzü Sur içine, nefs-i İstanbul'a çeviriyoruz. Hazin bir mazisi olan tekke binasından apartman binasına uzanana gerçek hikayesi, KelamiTekkesi.

 Sehremini'nin Odabaşı semtinde bulunan Kelami Dergahı, Kelami Mustafa Efendi el-halveti (v. 1738) tarafından kurulmuştur. Başlangıçta Halveti tarikatna bağlı olan dergah, XVIII. yüzyıl sonlarından itibaren  eldeğiştirmiş ve postnişinliğe  XIX. yüzyıl ortalarına kadar farklı tarikatlardan şeyhler geçmiştir. Bunun ardından bir sür eboş kalan dergahın postnişinliğine Meclis-imeşayıh tarafından, Kadiri tarikatından Çadırcı Şeyh Mehmed Raşid Efendi (v. 1878) getirilmiştir. Bu şeyhin ardından yine farklı tarikatlardan şeyhler geçmekle birlikte dergah, resmi olarak Kadiri tarikatına bağlı kalmıştır. Dergah şeyhi 1893 tarihinde, aynı zamanda Kadri tarikatından da icazeti bulunan Nakşi Şeyhi Erbilli Muhammed Esad Efendi'ye (v 1931) tevcih edilmiş ve o, dergahın son postnişini olmuştur.

 Odabaşı Kelâmî Tekkesi Şeyhleri:

1) Kelâmî Mustafa HalvetîHazretleri (i. 1151/1738) Hz. HasanBurhâneddîn-iCihângîrî'ninhalîfelerinden, Hz. FethullâhEfendi (i. 1115/1703)'ninhalîfesidir.

 2) Hz. Ahmed Halvetî (i. 1168/1754) Kelâmî Mustafa Efendi'ninkardeşininoğludur.

 3) Hz. FeyzullâhHalvetî (i. 1183/1769) Kelâmî Mustafa Efendi'ninoğludur.

 4) Hz. KolancıİbrâhîmSabri (i. 1221/1806) Sa'diyedenKarabacak Ali HulûsîEfendi'ninhalîfesiolup, RemliveAbdüsselâmTekkesişeyhliğinde de bulunmuştur.

 5) Hz. Kemaleddîn Baba Rıfâî (i. 1200/1785).

 6) Hz. İbrâhîmEdhemVehbîSâdî (i. 1267/1850).

 7) Hz. Öküz Ahmed EfendiRıfâî (i. 1270/1854) HelvâîTekkesişeyhidir.

 8) Hz. Çadırcı M. ReşidKâdirî (i. 1295/1878).

 9) Hz. M. Ali  lemiRıfâî (i. 1304/1886).

10) Seyyid el-Hâc Ali EfendiCerrâhî (i. 1322/1904)  sitânepostnişîniYahyâGâlibEfendi Hz. halîfesidir.

11) Hz. Muhammed Esad Erbîlî (i. 1349/1931) Hz. Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin halîfesi Hidâyetullâh Efendi, dedesidir. Hz. Tâhâ el-Harîrî'ninhalifesidir.

 1883ten, tekkelerin seddi tarihi olan 1925'e kadar bu tekkenin meşîhatini (şeyhliğini) sürdürmüştür.

 Bu Hazireden günümüze Hz. M.Reşid Efendinin kitabesi kalmış olup, ihtimal ki diğer şeyhlerin kabirleri tekke binasının içinde kalmıştır.

Yorumlar