188 Defa Okundu

Takım Çalışmalarının Başarısında Örgütsel Etkinlik Faktörleri - Sistemlerin Yeniden Düzenlenmesi

(…bir önceki köşe yazımın devamı) Takım başarısı ile doğrudan ilintili bir faktörü de sistemlerin oluşturulmasıyla ilişkindir. Sistemlerin mevcut başarısını belirlemek adına takımlar kendilerine bazı soruları sormak zorundadırlar. Bu sorular, performans yönetim sistemi, takımın hedeflerini ve davranışlarını yönetebiliyor mu? Personel seçim sistemi, bireyleri takım içinde başarılı olabilecekleri bir örgütsel mevkiye getirebiliyor mu? Ücret sistemi sadece bireysel başarıları mı, yoksa takım başarılarını mı ödüllendirmektedirler? Bireyler, sadece teknik ve mesleki başarıları için mi ödüllendirilmektedirler, yoksa etkili takım, bir iletişim stratejisi de gösterilmeli midir? Örgüt içinde güncel bilginin kullanabilirliği, garanti altına alan faktör gibi görünmesine rağmen, takım çalışmaları, uzun süreli başarı sağlayan, bir anlamda kalite damgasını oluşturmaktadır. Sistemin takıma ve takım üyelerinin işlediği bir yerde, takım çalışmaları akıntıya kürek çekmekten öteye giden bir faaliyet özelliği göstermeyeceklerdir.

Takım Başarısının Sağlanmasında Temel Stratejiler

Günümüzün ortamında, rekabette başarıya ulaşmanın birisi de hem üst hem alt düzey yönetimde çok işlevli takım yönetiminin sağlanması olduğu bilinmektedir. Etkinlik faktörlerini kendisi için kullananlar, takımlarla birlikte rekabet avantajı sağlamada şu stratejileri kullanmak durumundadırlar: Takım başarısının bağlanmasında temel stratejiler, İş hedeflerini belirlemek, Hızlı çözümler üretmek, İç uzmanlık oluşturmak, Bütünleşik çözümler kullanmak.

Takım Çalışmasına Yönelik Etkin Liderlik Nitelikleri - Örgütsel Başarı ve Liderlik

Takım oluşturma ve etkili bir şekilde çalışmasındaki en önemli öge, liderlerin, takımda olanlarla, arasındaki statü engelini en aza indirmede gösterdikleri başarıdır. Bu manada, etkili lider, davranış tarzı ile gruptan birisi gibi algılanan, aynı zamanda tüm grup üyelerinin kendilerini grup içerisinde lider kadar rahat hissetmelerine yardımcı olandır. Gerekli ihtiyaçları doğrultusunda mümkün olduğunca yardımcı olan, sorunları en iyi şekilde gideren, dikkate alan, ortamı yaratabilen kişidir. Liderlik, pek çoklarının düşündükleri gibi mistik, esrarengiz yapılarından sahip oldukları karizmatik, farklı kişilik özelliklerinden kaynaklanmamaktadır. Yine bazılarının düşündüğü şekliyle, liderlik bazı insanlara lütfedilen bir ayrıcalık da değildir. Liderlik, farklı bakış açılarından yaklaştığında ve bakıldığında, farklı biçimlerde analiz edebilen ve tanımlanabilen bir kavramdır. Liderlik, insanların içinde bulunduğu şanlar, zaman süreci tarafından biçimlendirilen bir süreçtir. Başka bir ifade ile içinde bulunduğunuz sahneye göre değişme özelliği göstermektedir.

Liderlik, bireylerin ortaklaşa yaratılan vizyon çerçevesinde bir araya gelerek, istekli, coşkulu bir şekilde ortak amaçları benimsemesini, gerçekleştirilmesi sağlayan enerjik bir süreçtir. Liderlik, bir statü, otorite işlevinden çok, ilişkinin, lider ile bireylerin arasındaki karşılıklı etkileşimin kalitesiyle ilgili bir süreçtir. Liderlik, bir anlamda bağlı kişiler üzerinde güç sahibi olma değildir. Liderlik, etkileme ve yönlendirme sorunudur. Liderlik, kendisini izleyenlerin, etkiden daha fazlasını onlara yapabilen kişidir. Belirli ortak amaçların gerçekleştirilmesi adına liderlik son derece önemlidir. Zira birey ve grupların davranışı, performansı üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Grup çabalarının yöneldiği amaçlar, lider tarafından benimsenen ve istenen hedeflerdir. Yeni bir kimliğinin kazanılmasını sağlar, tutum, anlayış, değer ve en önemlisi davranışların yerleşmesini temin etmede önemli göreve sahiptir. Bu manada, yarının dünyasını düşünebilme yeteneğine sahip liderlerin önemli bir yeri olacaktır. Güç ve katılım konusunda derin bir kavrayış gücüne sahiptirler. Etkilerinin unvanlarından gelmediğinin, sıkı çalışma ile başkalarının saygısıyla hak edildiğinin farkındadırlar.

Etkili Takım Liderinin Temel Nitelikleri - Amir Yönetici Yerine Antrenör Lider Rolü Üstlenme

Günümüzde yöneticiliğin önemli özelliği, talimatlar yağdıran, acımasız, merhametsiz, emreden, kibirli, büyüklük taslayan yöneticilikten ziyade, bireyleri ikna edebilen, iş birliği formülleri üretebilen bir boyut kazanmıştır. Çalışanlara hükmederek, disipline etme ve yönetme yaklaşımı başarılı yönetimin günümüzdeki doğasını oluşturmamaktadır. Yıldırma, etkileme yöntemi, yönetim biliminin en zayıf alanını temsil etmektedir. İnsan kavramının farklı algılanması, bu sürecin yaşanmasında önemli bir etkiye sahiptir.

Klasik teorinin, klasik teoriye sadık yöneticilerin, insana bakış açısı ile modern teoride anlamına bulan, insana ilişkin kavramsallaştırma, yönetim tarihinin önemli bir boyutunu temsil etmektedir. Bu süreçte insanın ileri görüşü, iletişimin, katılımın, karar almanın, başarının, yaratıcılığın, sorumluluk ve öz yeterlik gibi yönlerin belirleyici anlamına gelmesi, yüklemenin, yenilik sürecinin baş aktörü konumundadır. İnsanların neyi nasıl yapmaları, karar verebilme sürecinin, kişisel zekalarının bir sonucu olduğuna ilişkin inanç, amir, yöneticilerden, liderlere geçişi temin eden bir faktör olarak değerlendirilebilir (devamı, bir sonraki köşe yazımında…)

Yorumlar