Aşağıda çok açık ve seçik bir üslupla maddeler halinde saydığım işlerin hepsi:

* Temel insan haklarına ve hürriyetlerine aykırıdır.

* Demokrasiye aykırıdır.

* Millî kimlik ve kültürümüze aykırıdır.

* Türkiye’nin yüksek millî menfaatlerine aykırıdır.

* Bu yanlış ve kötü icraat, ülkemizin Ortadoğu’nun Japonya’sı olmasını engellemiş ve bizi geri bırakmıştır.

1. Hilâfet’in kaldırılması, son Halife Abdülmecid bin Abdülaziz Han’ın yurt dışına sürülmesi.

2. İslam medreselerinin kapatılması, on binlerce talebe-i ulûm’un sokağa atılması.

3. Tasavvuf tekkelerinin kapatılması, zikrullah yapmanın yasaklanması, yapanlara zulm edilmesi.

4. Halka zorla şapka giydirilmesi, buna karşı gelenlerin İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp, kiminin idam edilmesi, kiminin zindanlarda çürütülmesi, perişan edilmesi.

5. Ulemadan İskilipli Âtıf Efendi’nin idam edilerek şehid edilmesi.

6. Düzmece bir hadise yüzünden Şeyh Erbilli Esad Efendinin tutuklanması ve Menemen’de hastahanede şehid edilmesi.

7. On bin kadar caminin, mescidin, medresenin, tekke binasının, taş mektebin, imarethanenin ve diğer vakıf eserinin satılması, harap edilmesi, kiraya verilmesi, vakıf gayesi dışında işlerde kullanılması.

8. Tarihî İslam kabristanlarının tahrip edilmesi.

9. Ezan-ı Muhammedî okumanın yasak edilmesi. Okuyanlara ağır zulümler yapılması.

10. Okullardan din derslerinin kaldırılması.

11. Matbuata resmî genelge gönderilerek dinî yayın yapmanın yasaklanması.

12. Vesayet azınlık rejiminin İslama ve Müslümanlara savaş ilan etmesi.

13. Bediüzzamana ve talebelerine ağır zulümler yapılması.

14. Şeyh Abdülhakim Arvasî’nin sürülmesi.

15. Türk Ceza Kanununun 163’cü maddesi ile laiklik bahane edilerek dindarlara, Müslüman gazetecilere zulm edilmesi, din ve vicdan hürriyetinin ayaklar altına alınması, en normal ve tabiî dinî yazılardan, isteklerden dolayı mâsum zavallı Müslümanların tutuklanması, Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanması, ağır hapis cezalarına çarptırılması.

16. Müslüman çoğunluk üzerinde devlet terörü fırtınaları estirilmesi.

17. Millî yazımızın yasaklanıp Latin yazısının zorla empoze edilmesi.

18. Edebî Türkçenin rejim terörü ile tasfiye edilmesi.

19. Okullarda düzmece, uyduruk tarih okutulması.

20. Evrensel bir değer, hak ve hürriyet olmayan laikliğin; temel insan hak ve hürriyetlerini, bilhassa din ve inanç hürriyetini ezmek ve yok etmek için kullanılması.

21. Türkiye’nin millî kimliğinin ana unsuru olan İslam’ın düşman olarak görülmesi.

22. Tarihî İslam kabristanlarının ya tamamen ya kısmen tahribi.

23. Padişahlarımızın inşa ettirdiği nice tarihî binanın kapılarındaki tuğraların ve kitabelerin kazınması. (Bana inanmayan Sultanahmet tramvay yolundaki Cevri Kalfa mektebinin kitabelerine bakabilir.)

24. Üniversitelerde uzun yıllar boyunca mimarlık öğrencilerine cami mimarisi dersi verilmemesi.

25. Süleymaniye’deki Meşihat-Şeyhülislâmlık binasının kız mektebi yapılması.

26. Topkapı sarayının depolarındaki Osmanlı devleti arşivinin balyalar halinde Bulgarlara okkası 2,5 kuruştan satılması.

27. Meclis kürsüsünde Hilafeti savunan Trabzon meb’usu (milletvekili) Ali Şükrü beyin Topal Osman tarafından öldürülmesi, sonra da Topal’ın ortadan kaldırılması.

28. Galatasaray lisesinin 600 kişilik, çini mihraplı, minberli camiinin kapatılıp izci salonu yapılması. (Şu anda kapalı spor salonudur.)

(Laiklik bahane edilerek yapılan zulümler saymakla bitmez…)

Yorumlar