404 Defa Okundu

Desukiyye yolunda tasavvuf yolcusundan İslamiyete sıkıca uyması, kendisini yetiştiren hocanın telkin ve nasihatlerine bağlı kalması, tasavvuf ile şeriati birlikte götürmesi istenir. Bedeviyye, Şaziliyye ve Rıfaiyye yollarının adab ve erkânını birleştirerek kendi usulünü ortaya koyan Desukiyye yolunun coşkun ve taşkın bir yönü yoktur.

Desukiyye yolunun esasları şunlardır: 1) Evrad ve zikirle meşgul olmak, 2) Nefsin arzu ve isteklerine karşı çıkıp, kapılmamak, 3) Sıkıntılara, bela ve musibetlere, kaybedilen şeylere üzülmemek, 4) İslam dininin emirlerini yapıp yasaklarından kaçınmak, tasavvuf yolunun inceliklerine dikkat etmek, 5) Evliyanın güzel ahlakıyla ahlaklanmak.

İbrahim Desuki. Desukiyye yolu daha sonra Süyutiyye, Şernubiyye, Taziyye ve Aşuriyye kollarına ayrılarak devam etmiştir.. Şeriatten ayrılan kimse en yakın hatta evladı dahi olsa, onun nazarında makbul değildi. Bununla beraber şeriate yapışan kimseyi, dünyanın öbür ucunda da bulunsa ve hatta onu hiç tanımasa, yine evladı telakki ederdi. Onun inancına göre şeriat asıl, tarikat fer’îdir. Desûkî, tarikati dünya menfaatlerine alet edenlere hücum eder, eserlerini de sadece bazı mes'eleleri izah maksadıyla yazdığını söylerdi.

Desûkî’nin oğlu olmadığı için, tarikatını kendisinden sonra kardeşi es-Seyyid Ebû'l-Ümrân Şerefüd'din Mûsa yaymıştır. Desukiyye daha çok Mısır ve Sudan'da yayıldı. Cehri zikir, ibadete düşkünlük, şeriat ve tarikat kurallarına sıkı sıkıya bağlılık, evliyanın ahlakını örnek almak, beşeri arzulara karşı çıkmak, nefsi öldürmek ise Desukiyye tarikatı üyeleri için tarikatın esasları özelliğini taşıyor. Genellikle yeşil renkli elbise giyen tarikat üyeleri ayinlerinde "Ya Daim" zikrini sık sık tekrar ederler.

İbrahim Desuki tarikatta semaya izin vermediği halde halifeleri semayı ve mevlid ayinlerini Desukiyye'nin bir esası haline getirdiler. Ali el-Mübarek el-Hitat et-Tevfîkıyye adlı eserinde İbrahim ed-Desûkî'nin kutlanan üç tane mevlidden bahsetmektedir. Bu mevlidler Ahmed el-Bedevî için kutlanan üç mevlidden hemen sonra kutlanır. Bu mevlidlerin ilki eski Mısır takviminde kullanılan aylardan biri olan 10. Tuba ayında ikincisi ilkbaharda üçüncüsü ise yaz gündönümünden sonraki bir ay içinde kutlanan en büyük mevlididir.

Ahmed el-Bedevî ve İbrahim ed-Desûkî'nin bu mevlitleri bir ziyaret olmasının yanısıra insanların ticaret meşguliyetlerini gerçekleştirdikleri büyük çaplı bir fuar niteliğindedir. Aslında bir evliyanın mevlidi onun vefat yıl dönümünde kutlanır ancak İbrahim ed-Desûkî'nin vefat tarihinin belirsizliğinden dolayı mevlidi doğduğu gün münasebetiyle kutlanmaktadır. Desûkî adına düzenlenen bu üç mevlüdü daha da detaylandırmak gerekirse; mevlidlerinin en küçüğü Mısır takviminde belirtilen Bermuda ayında yapılan ve ziyaretçisi diğerlerine nisbetle en az olan mevlid merasimidir.

Nisan ayının ilk haftasından Mayıs ayının ilk haftasına kadar sürer. (9 Nisan-8 Mayıs) Düzenlenen mevlidlerin ikincisi ise yine Tuba ayı olarak geçen ve bir başka isimle Recebî olarak da anılan ayda yapılır. Aynı zamanda Mısır'da en soğuk geçen aylardan biri olan bu ayda mevlid 9-10 Ocak- 7-8 Şubat aralığında yapılır. Bu ikinci mevlidin ziyaretçi sayısı diğer mevlidine nispetle daha fazladır. Bu mevlid merasimi yaklaşık sekiz gün sürer.

Mevlide gelen ziyaretçiler yalnızca Desûkî'yi ziyaret etmek için değil aynı zamanda alışveriş ve ticaret maksadıyla gelen müşteriler ve tüccarlardan da oluşur. Üçüncü ve en büyük mevlidi (el-mevlidü'l-kebîr) ise eski Mısır takviminin son ayı olarak bilinen Mısra ayında yapılır. Şehrin alt ve üst tabakasından herkesin ziyaret ve ticaret için geldiği bir mevlid merasimidir.

Komşu ülkelerden de çok sayıda insanın katıldığı merasim kurulan çadırlarda ikram edilen çeşitli yiyeceklerle, Kuran tilaveti ve tarikat şeyhlerinin de katıldığı zikir ayinleriyle kutlanır. Zikirlerle ve alışverişlerle gece gündüz şehrin hareketliliği devam eder. Bu mevlid 7 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadarki süre içerisinde yaklaşık sekiz gün sürmektedir

Yorumlar