MEDYA
11 Nis 2017 09:48 Son Güncelleme: 16 Eyl 2019 07:43

Resmi ilan ve reklamların yayınına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Basın İlan Kurumunun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haberi Dinle

Basın İlan Kurumunun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yönetmeliğin 39'uncu maddesinin 8'inci fıkrasında yapılan değişiklikle, gazetelerin asgari yüz ölçümünün en az 8'de birinde asgari kadrolarında gösterilen fikir işçileri tarafından yapılan güncel haberler ile varsa bu haberlere ait fotoğraflara ve yine asgari kadrolarında yazar istihdam edenlerin de haftada birden az olmamak üzere bu yazar ya da yazarların yazılarına yer vermeleri zorunlu olacak.

Aynı yönetmeliğin 43'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, gazetelerin, gazete yayınından beklenen amacı gerçekleştirebilecek sayı ve unvanlarda fikir işçisini istihdam edecek. Gazetelerin asgari kadrolarında çalışan fikir işçilerinin iş sözleşmeleri, 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun'a uygun olarak yazılı şekilde ve tam süreli yapılacak, ücretleri tam gün ve tam ay üzerinden sözleşmelerine uygun şekilde tam ve zamanında ödenecek.

Fikir işçilerinin unvanları ile sözleşmelerinde gösterilen işi fiilen yürütmeleri zorunlu olacak, Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimleri ve primleri ile ücretlerine dair vergilerin tahakkukları yasal süresi içinde ve eksiksiz yaptırılacak. Söz konusu çalışanlar kendilerine yarar sağlayacak ticari bir işle iştigal edemeyecekleri gibi başka bir iş yerinde gazetecilik mesleği dışında herhangi bir faaliyette de bulunamayacak.

Bu kişilerin çalıştıkları gazetenin yayınlandığı yerde ikamet etmeleri zorunlu olacak ancak istisnai olarak aynı il mülki sınırları içinde kalmak suretiyle, gazetenin idarehanesinin bulunduğu yerle ilgili fikir işçisinin ikamet ettiği yer arasındaki uzaklık ve toplu ulaşım imkanları da dikkate alınarak görev yaptıkları gazetenin yayınlandığı yerin dışında da ikamet edebilecekler. Bu gibi durumlarda, görevin maksada uygun ve sürekli şekilde yerine getirilip getirilemeyeceğine, görev alanlarına göre kurum veya ilgili valilik tarafından karar verilecek.

Yazılı iş akdinin işveren veya fikir işçisi tarafından feshi halinde, fesih tarihi 5953 sayılı kanunun 5, 6 ve 7'nci maddeleri uyarınca belirlenecek. İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı'ndan yararlanacak gazeteler, asgari fikir işçileri kadrosunda 10 kişiye kadar bir, 11-20 kişiye kadar iki ve 20'nin üzerinde kişi istihdam etmeleri halinde üç kişiyle sınırlı olmak üzere bu programa katılacak kişilere asgari fikir işçileri kadrolarında yer verebilecek. Bu programdan yararlanacak kişilerin asgari kadroda yer alabilmesi için taşıması gereken şartlar ile bunların çalıştırılmasına dair usul ve esasları belirlemeye yönetim kurulu yetkili olacak.

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında asgari kadroda gösterilen katılımcılar, 12 Mart 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinin 61'inci maddesi uyarınca İşbaşı Eğitim Programı Sertifikasını almaları ve İşbaşı Eğitim Programı süresi sonunda programı yürüten gazetede çalışmaya ara vermemeleri halinde, bu yönetmeliğin 65'inci ve 78'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşımasalar dahi İşbaşı Eğitim Programını tamamladığı gazete tarafından asgari fikir işçileri kadrosunda çalıştırılabilecek.

Yönetmeliğin 67'nci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle, asgari fiili satışın hesabında, iadesiz gösterilen bayi satışları kabul edilemeyeceği gibi iade oranı da gazetelerin kendileri için aranılan günlük asgari fiili satışının bayiler aracılığıyla gerçekleştirilecek toplam miktarının yüzde 5'inin altında olamayacak.

Alt vasıflı gazetelerin resmi ilan yayınlama hakkına ilişkin yönetmeliğin birinci ve üçüncü kısımlarında yer alan madde hükümleri uygulanmak üzere yazılı talepleri doğrultusunda 12 aylık bekleme süresine tabi tutulacak. Bekleme süresinin ilk 12 ayı sonunda yapılan denetlemelerde, vasıf ve ödevleri eksiksiz olarak yerine getirdiğinin tespit edilmesi halinde, bekleme süresinin kalan devamı süresince günlük olmayan gazeteler ile yüz ölçümü 1,12 metrekareden daha az olan günlük gazetelere resmi ilan verilmeyecek. Resmi ilan verilmemesine karar verilen gazetenin, ilgili kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren üç ay içerisinde vasıflı gazete olarak başvuruda bulunmaması halinde yayınlama hakkı sona erecek.

Vasıflı gazete yayınlanmayan yerlerdeki resmi ilan yayınlama hakkına sahip alt vasıflı gazeteler, vasıflı gazete olarak yayın hayatını devam ettirmek istemeleri halinde, 18 aylık bekleme süresine tabi tutulacak ve bu madde hükümlerine tabi olacak. Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yapılan değişiklikle, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkını haiz bulunan veya bu hakkı kazanabilmek için bekleme süresine tabi tutulmuş olan süreli yayınların, bu yönetmelik hükümlerinin gereklerini yerine getirememeleri halinde yayınlama hakları durdurulacak.

ETİKETLER
#reklam
Yorumlar